You are currently viewing Już tyko kilka dni na zatwierdzenie programu realizacji doradztwa zawodowego!

Już tyko kilka dni na zatwierdzenie programu realizacji doradztwa zawodowego!

 • Post category:Artykuły

Czy wizyty zawodoznawcze zaplanowane?
Z końcem września mija obowiązkowy termin zatwierdzenia przez dyrektora w każdej placówce programu realizacji doradztwa zawodowego. Program, o którym mowa określa:

 1. działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:
 • tematykę działań,
 • oddziały, których dotyczą działania,
 • metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami,
 • terminy realizacji działań,osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań,
 1. podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań – z uwzględnieniem potrzeb uczniów, słuchaczy i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań związanych z doradztwem zawodowym.

Program opracowuje doradca zawodowy albo inny nauczyciel lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole, wyznaczeni przez dyrektora szkoły. Program ten uwzględnia wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. Obowiązkowe do realizacji treści programu znajdują się w odpowiednich załącznikach do rozporządzenia MEN z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. 2019, poz.325).
Działania określone w programie na bieżący rok szkolny realizuje się:

 • w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego;
 • w klasach I–VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
 • w klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych, na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
 • w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe również na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, a także w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy – na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;
 • w klasach VII i VIII szkół podstawowych, w branżowych szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących i technikach, z wyjątkiem szkół dla dorosłych, na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
 • w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, z wyjątkiem branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, szkół policealnych i szkół dla dorosłych, na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem;
 • w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych (z wyjątkiem branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych), w ramach wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez dzieci i uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach i centrach kształcenia ustawicznego i zawodowego.