You are currently viewing Jakie środki higieny osobistej powinna zapewnić szkoła?

Jakie środki higieny osobistej powinna zapewnić szkoła?

  • Post category:Artykuły

Do uzgodnień międzyresortowych i do zaopiniowania został skierowany projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Zdaniem projektodawcy zmian nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności doprecyzowania § 8 ust. 1 rozporządzenia w zakresie środków higieny osobistej, jakie należy zapewnić w szkołach i placówkach systemu oświaty. Obecnie zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych szkół i placówek należy zapewnić ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej, przy czym ww. przepis nie precyzuje, jakiego rodzaju mają to być środki higieny osobistej. Projektowana zmiana doprecyzowuje, że środki higieny osobistej to przede wszystkim mydło do rąk, papierowe ręczniki i papier toaletowy.

 W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnia się ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej, w szczególności mydło do rąk, papierowe ręczniki i papier toaletowy.”

W uzasadnieniu projektu przywołano „Raport o stanie sanitarnym kraju”, który zawiera dane na dzień 31 grudnia 2022 r. Raport wydał  Główny Inspektorat Sanitarny w 2023 r. Badano m.in. zaplecze sanitarne placówek dla dzieci i młodzieży oraz warunki do utrzymania higieny osobistej. W związku z uchybieniami dotyczącymi niezapewnienia właściwego stanu sanitarno-higienicznego toalet, w tym sprawności technicznej armatury oraz wyposażenia w środki higieniczne, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2022 r. wydały 568 decyzji administracyjnych (w 2021 r. – 291). W porównaniu z 2021 r. więcej placówek wykazało brak wyposażenia w środki higieny osobistej, np. brakowało papieru toaletowego, mydła w płynie w dozownikach, ręczników papierowych do suszenia rąk.

W projekcie zaznaczono, że higiena osobista nie tylko wpływa na komfort nauki w szkole i placówce, ale i na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły i placówki. Zarówno urządzenia, jak i środki czystości, mają za zadanie zapewnić przebywającym w szkole i placówce osobom wysoki poziom czystości, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie liczby zakażeń i redukcję ryzyka infekcji. Z tego także względu uszczegółowienie katalogu środków higieny osobistej zapewnianych  w szkołach i placówkach jest konieczne.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło:

  • rcl.gov.pl