You are currently viewing Jak stworzyć w szkole stanowisko kierownicze?

Jak stworzyć w szkole stanowisko kierownicze?

  • Post category:Artykuły

Dyrektor ma prawo do dobrania pozostałej kadry kierowniczej. Może być to nie tylko funkcja wicedyrektora ale także inna kierownicza, określona w statucie.

W poniższym tekście przedstawiamy Państwu etapy zdążające do stworzenia i obsadzenia  funkcji kierowniczej w szkole lub przedszkolu.

Jeśli chodzi o funkcje wicedyrektora, zgoda organu nie jest wymagana, jeżeli szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów. W innych przypadkach zgoda jest wymagana, ale może być wyrażona, szczególnie gdy szkoła znajduje się w kilku budynkach, w różnych lokalizacjach, czy posiada filie.

Natomiast utworzenie pozostałych stanowisk – typu kierownik internatu, bursy, świetlicy szkolnej czy też szkolenia praktycznego, wymagają zgody organu prowadzącego. Jeżeli przywołana zgoda jest konieczna, wówczas dyrektor winien wystąpić na piśmie do organu prowadzącego z wnioskiem o wyrażenie zgody na utworzenie konkretnej funkcji kierowniczej. We wniosku należy jedynie wskazać nazwę funkcji kierowniczej. Ewentualnie zgoda organu prowadzącego może zostać wyrażona  jako odpowiedź na wniosek dyrektora lub też   w sposób dorozumiany czyli jako akceptacja arkusza organizacyjnego. Arkusz powinien bowiem wskazywać liczbę nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze.

Kolejnym warunkiem jest zapis w statucie placówki, z którego wynika zakres obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych osób na stanowiskach kierowniczych czyli wicedyrektora, kierownika świetlicy itd. oraz nazwy i liczbę funkcji kierowniczej oraz zasady współdziałania  pomiędzy poszczególnymi funkcjami.

W przypadku braku takich zapisów niezbędne jest dokonanie zmian w statucie, które obywa się zgodnie z ustaloną procedurą.

Po wyznaczeniu kandydatów, którzy będą pełnić powierzane funkcje, dyrektor musi sprawdzi ich kwalifikacje, niezbędne do zajmowania stanowiska kierowniczego w placówce.

Kolejny etap to zasięgnięcie opinii – rady szkoły, rady pedagogicznej oraz organu prowadzącego. Wniosek o opinię musi zawierać konkretne dane osobowe oraz czas przedstawienia opinii – na piśmie. Rada pedagogiczna powinna podjąć uchwałę w przedmiocie opinii na temat konkretnego kandydata. Uchwała ta musi zostać podjęta w głosowaniu tajnym. Po uzyskaniu w/w opinii, dyrektor powinien wydać decyzję w przedmiocie powierzenia funkcji kierowniczej konkretnemu nauczycielowi, którą doręcza zainteresowanemu nauczycielowi. Warto podkreślić, iż powierzenie funkcji kierowniczej nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Jest to zwykły przejaw realizacji uprawnień kierowniczych dyrektora. Może być to np. zarządzenie.

Dodatkowo dyrektor musi uwzględnić obniżenie wymiaru godzin lub całkowite zwolnienie z ich realizacji oraz zaplanować wypłacanie dodatku funkcyjnego, który jest przynależny każdemu nauczycielowi pełniącemu funkcje kierowniczą w szkole.  Stawki dodatku są określone w regulaminie wynagradzania przyjętym dla danej szkoły. Ponadto powinien pamiętać, iż nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą korzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni, nie pokrywającego się z terminami ferii szkolnych, a zaplanowanym w planie urlopowym.

Tworzenie funkcji kierownika świetlicy czy internatu lub też kierownika szkolenia praktycznego nie jest skomplikowanym procesem, ale ich utworzenie – po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, pozwala dyrektorowi cedować część swoich zadań oraz delegować część uprawnień i może być skuteczną drogą do efektywnego zarządzania placówką. Zatem trud ten warto podjąć.