You are currently viewing Edukacja zdrowotna w nowym roku szkolnym.

Edukacja zdrowotna w nowym roku szkolnym.

  • Post category:Artykuły

Edukacja zdrowotna i zdrowie należą do najważniejszych obszarów odpowiedzialności państwa, a troska o dobrostan dzieci i jest priorytetem.

Ministrowie trzech resortów zapowiedzieli nowy przedmiot. Od września 2025 r. w ramowych planach nauczania pojawi się edukacja zdrowotna. Zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Przedmiot jest dedykowany dla uczniów klas IV – VIII  szkół podstawowych, a także klas I – III szkół ponadpodstawowych.  Edukacja zdrowotna będzie obejmować zagadnienia zdrowia psychicznego, fizycznego, kwestie zdrowego odżywiania, profilaktyki problemu uzależnień oraz edukacji seksualnej. Koordynatorem zespołu, który wypracuje podstawy programowe nowego przedmiotu, został doświadczony pedagog, seksuolog, nauczyciel akademicki, profesor Zbigniew Izdebski.

Edukacja zdrowotna, jeszcze nie w formie osobnego przedmiotu, będzie obowiązkowo realizowana od września nowego roku szkolnego. W  projekcie rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół:

  • dodano obowiązek realizowania zajęć dotyczących nauki pierwszej pomocy w klasach I–III szkoły podstawowej (zajęcia te będą realizowane na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej realizowanej w ramach edukacji wczesnoszkolnej);
  • rozszerzono katalog zajęć, które są realizowane podczas zajęć z wychowawcą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, o zajęcia dotyczące nauki udzielania pierwszej pomocy.

W uzasadnieniu projektu poinformowano, że propozycja dodania obowiązku realizowania zajęć dotyczących nauki udzielania pierwszej pomocy w klasach I–III szkoły podstawowej jest związana m.in. z obecną sytuacją geopolityczną. Postulaty w tej sprawie były również kierowane do resortu edukacji przez różne podmioty, w tym Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest jedną z najważniejszych umiejętności, które powinien posiadać każdy człowiek. Do zadań szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej należy m.in. organizacja zajęć wspierających aktywność dzieci, rozwijających nawyki i zachowania adekwatne do poznanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo własne i grupy, sprawność fizyczna, samodzielność, odpowiedzialność i poczucie obowiązku. Stąd zasadne jest rozwijanie wśród uczniów – począwszy od etapu edukacji wczesnoszkolnej – umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Wprowadzenie obowiązkowej nauki udzielania pierwszej pomocy w klasach I–III szkoły podstawowej – w sposób dostosowany do możliwości dzieci w tym wieku – wpisuje się i uzupełnia treści nauczania uwzględnione w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Zajęcia dotyczące nauki udzielania pierwszej pomocy będą realizowane w ramach edukacji przyrodniczej. Podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie edukacji przyrodniczej (w ramach osiągnięć ucznia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku) przewiduje m.in. umiejętność reagowania stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia ucznia lub innej osoby. Podziału godzin na poszczególne obowiązkowe zajęcie edukacyjne dokonuje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

W projekcie rozporządzenia proponuje się rozszerzenie katalogu zajęć realizowanych przez wychowawcę podczas zajęć z wychowawcą. Obok dotychczasowych zajęć dotyczących istotnych problemów społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska, na zajęciach z wychowawcą będą realizowane również zajęcia dotyczące nauki udzielania pierwszej pomocy. Ze względu na wyzwania cywilizacyjne i zagrożenia z tym związane, zasadne jest zwrócenie szczególnej uwagi m.in. na zagadnienia, które kształtują postawy prozdrowotne uczniów, m.in. w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

W obecnym stanie prawnym nauka udzielania pierwszej pomocy jest uwzględniona w podstawie programowej kształcenia ogólnego w ramach edukacji dla bezpieczeństwa – przedmiotu nauczanego w klasie VIII szkoły podstawowej i w klasach I szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia). Celem proponowanej zmiany jest podkreślenie, że nauka udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważną umiejętnością, którą powinien posiadać każdy uczeń szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, w tym również uczniowie klas, w których nie jest przewidziana w ramowym planie nauczania realizacja przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Realizacja nauki udzielania pierwszej pomocy podczas zajęć z wychowawcą, może odbywać się z udziałem zaproszonych specjalistów w danej dziedzinie, wolontariuszy, przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

Źródło:

  • legislacja.gov.pl
  • gov.pl