You are currently viewing Dokumentacyjne dylematy

Dokumentacyjne dylematy

  • Post category:Artykuły

Koniec roku to dla nauczycieli trudny okres również z powodu dokumentacji. Wypełniamy liczne tabelki, zestawienia i obowiązkowe druki. Najważniejsze to arkusze ocen, świadectwa, protokoły z egzaminów klasyfikacyjnych.

Tak, tak – w gąszczu przepisów, które zmieniają się dość często, łatwo popełnić błąd. Jak wpisać na świadectwie przedmioty dodatkowe, ale obowiązkowe? Jak ustalić ocenę dla ucznia, który w trakcie roku przestał uczęszczać np. na lekcje religii. A nowi uczniowie z Ukrainy, którzy podbierali edukację w oddziałach przygotowawczych otrzymują  świadectwo czy zaświadczenie?

Zatem prezentujemy krótkie przypomnienie w powyższych kwestiach.

     Zacznijmy od następującej informacji. Uczeń, który przerwał naukę religii nie otrzymuje żadnej oceny rocznej z tego przedmiotu, niezależnie od terminu, kiedy owa rezygnacja nastąpiła. W takiej sytuacji w arkuszu ocen oraz na świadectwie w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę, bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. Jeżeli uczeń nawet przez kilka lat uczestniczył w zajęciach, a rezygnacja nastąpiła w ostatniej klasie – ocena na świadectwie się nie pojawi.

     Kolejna ważna sprawa: wszelkie dodatkowe zajęcia, dla których nie została przewidziana podstawa programowa, jeśli zostały wpisane do szkolnego planu nauczania, podlegają ocenie. Ale ocena z tych zajęć nie ma wpływu na promocję ucznia do kolejnej klasy lub na ukończenie szkoły. W dokumentacji ocena znajdzie swoje miejsce w części: zajęcia dodatkowe.

     W bieżącym roku szkolnym uczeń z Ukrainy, który uzyskał w oddziale przygotowawczym wszystkie pozytywne oceny, poczynił postępy w edukacji może otrzymać świadectwo promocyjne do następnej klasy. Natomiast w sytuacji, gdy postępy ucznia – szczególnie w zakresie języka polskiego są niewystarczające lub  zakres realizowanych w oddziale przygotowawczym zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej ucznia, uczeń taki otrzymuje zaświadczenie o uczęszczaniu do takiego oddziału. Przypomnijmy zawartość takiego zaświadczenia, cytując fragmenty zapisów prawnych. Zaświadczenie zawiera:

  1. nazwę i adres szkoły;
  2. imię (imiona) i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń uczęszczał, rok szkolny oraz okres uczęszczania ucznia do szkoły;
  3. zrealizowaną liczbę godzin nauki języka polskiego (…) wraz z krótkim opisem osiągniętego poziomu biegłości językowej;
  4. zajęcia edukacyjne, które uczeń zrealizował, wraz ze wskazaniem tygodniowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych;
  5. zwięzłą ocenę opisową dotyczącą zrealizowanych przez ucznia zajęć edukacyjnych zawierającą opis posiadanych przez ucznia wiadomości i umiejętności;
  6. predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania ucznia;
  7. inne informacje o uczniu, które nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne uzna za istotne dla dalszego procesu kształcenia ucznia;
  8. miejscowość i datę wydania zaświadczenia;

     I jeszcze jedna sytuacja, którą warto przypomnieć w związku z uzupełnianiem dokumentacji. Czy zawsze uczniowie pierwszego etapu edukacyjnego otrzymują promocję?     Z zasady tak, niemniej wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej. Wniosek w tej sprawie przedstawia wychowawca, zaś rodzice wyrażają swoją opinię o tym fakcie. Pamiętajmy, że opinia nie ma charakteru wiążącego. W sytuacji, kiedy to rodzice uważają, iż ich dziecko (najczęściej w związku z przewlekłą chorobą) powinno powtórzyć rok edukacji, mogą również wnioskować o brak promocji. Tym razem opinię wydaje wychowawca. Ustawodawca nie doprecyzował formy tejże opinii – może być ustna lub pisemna. Jednak uchwałę w sprawie promocji lub jej braku podejmuje rada pedagogiczna. Zatem w tej sytuacji wychowawca wypisze świadectwo z brakiem promocji i oceną opisową, która wskaże mocne strony i nabyte umiejętności a szczególnie zaakcentuje obszary. nad którymi uczeń powinien dłużej i efektywniej popracować.

 Jeśli jeszcze jakieś dokumentacyjne problemy Państwa nurtują, zachęcamy do zadawania pytań – postaramy się zaczerpnąć opinii naszych ekspertów i rozwiać wszelkie wątpliwości.