You are currently viewing Dogonić prawo …

Dogonić prawo …

 • Post category:Artykuły

Dogonić prawo…


 

Tylko w grudniu 2020r. opublikowano niżej wymienione akty prawne.


Wchodzą w życie 1 stycznia 2021r.:


 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 Poz. 2384;
 • USTAWA z dnia 19 listopada 2020r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 Poz. 2400;
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 28 grudnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Poz. 2382.

 

​Już obowiązują:od 2 grudnia 2020r.:

 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Poz. 2132

od  5 grudnia 2020r.:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 2 grudnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Poz. 2160.

od 8 grudnia 2020r.:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą Poz. 2182;

od 22 grudnia 2020r.:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 16 grudnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVid-19 Poz.2314.
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Poz. 2316;

Obowiązują ogłoszone 2 grudnia 2020r. teksty jednolite:

 • OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów szkół  i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców Poz. 2143;
 • OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego Poz.2138.

Obowiązują ogłoszone 7 grudnia 2020r. teksty jednolite:

 • OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej Poz. 2181.
 • OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 17 listopada 2020. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej Poz. 2170.

Obowiązują ogłoszone 9 grudnia 2020r. teksty jednolite:

 • OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Poz.2200;
 • OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Poz.2198;

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła 28 grudnia 2020r.:

 • Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021;
 • Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z matematyki obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021;
 • Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego /również dla pozostałych języków/ obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021.

Na stronie CKE dostępne są również aneksy  do informatorów o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 z poszczególnych przedmiotów.