You are currently viewing Dodatkowe zajęcia wspomagające uczniów po nauczaniu online

Dodatkowe zajęcia wspomagające uczniów po nauczaniu online

  • Post category:Artykuły

Dodatkowe zajęcia wspomagające uczniów po nauczaniu online.


Rada Ministrów 16 marca 2021 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W informacjach o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie
podkreślono, że planuje się powrót uczniów – po trwającej od października 2020 r. nauki zdalnej i już wiadomo, że obowiązującej co najmniej do 9 kwietnia 2021 r. – do nauczania stacjonarnego w szkołach. Wskazano także, że prowadzone w czasie zagrożenia epidemicznego nauczanie online spowodowało u uczniów braki w wiedzy i umiejętnościach określonych podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Aby pomóc uczniom w ich uzupełnieniu i utrwaleniu zaplanowano wsparcie poprzez możliwość udziału w dodatkowych i dobrowolnych zajęciach z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, które zaliczane są do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Będzie ono kierowane do uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, których rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły, że ich dzieci chcą wziąć udział w takich zajęciach.
Projekt zakłada, że dodatkowe godziny spędzone w szkole z nauczycielami będą stanowić wymierną pomoc dla uczniów w nauce wybranego przedmiotu/wybranych przedmiotów, w tym w przygotowaniach do egzaminów: ósmoklasisty i maturalnego. Dodatkowe zajęcia wspomagające będą realizowane wyłącznie w szkole.

Wstępnie założono, że zajęcia będą organizowane:

  • wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły; dla grupy liczącej nie mniej niż 10 uczniów (w przypadku małych szkół podstawowych nie mniej niż 5 uczniów);
  • wymiar zajęć nie przekroczy 10 godzin dla każdego oddziału.

Projekt przewiduje, że realizacja dodatkowych zajęć wspomagających ma być zadaniem dobrowolnym. Zakłada on też elastyczność co do sposobu organizacji zajęć wspomagających i przedmiotów, z których zajęcia te będą w szkole organizowane. Ustali to we własnym zakresie dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Szczegółowe zasady organizacji tych zajęć ma określić rozporządzenie ministra edukacji i nauki w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na ten cel samorządy dostaną dodatkowe pieniądze na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia. Rząd przeznaczy na to 187 mln zł.

źródło: komunikat CIR, www.mein.gov.pl