You are currently viewing Czas pracy nauczycieli. Zmiana pensum.

Czas pracy nauczycieli. Zmiana pensum.

  • Post category:Artykuły
Czas pracy nauczycieli. Zmiana pensum. Wracają „karciane” dla niektórych nauczycieli.

Są już wstępne  propozycje  MEiN dotyczące pensum realizowanego przez  nauczycieli, jest to materiał  roboczy  do  prac  grupy  ds.  systemu wynagradzania i czasu pracy nauczycieli  na dzień 16.06.2021 r.

Oto propozycje:
  1. podwyższenie  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  nauczycieli o 2  godziny  (z  wyjątkiem  nauczycieli  wychowania  przedszkolnego),  z zapewnieniem  rozwiązań  osłonowych  w  3-letnim  okresie  przejściowym, dających możliwość elastycznego przechodzenia na nowy system;
MEiN  przywołuje w uzasadnieniu, że według Systemu Informacji Oświatowej (stan na 30 września 2020 r.) nauczycielom przydzielono  1 553  tys.  godzin  ponadwymiarowych  (bez  wychowania przedszkolnego)  tygodniowo.  Szacuje  się,  że  po  włączeniu  2  godzin ponadwymiarowych  w pensum,  w systemie  pozostanie  jeszcze  954  tys.  godzin, czyli ich liczba zmniejszy się o ok. 599 tys. godzin tygodniowo.

Pensum  w  wychowaniu  przedszkolnym  nie  ulega  zmianie,  dlatego  liczba  godzin ponadwymiarowych pozostanie na tym samym poziomie, czyli  ok. 156 tys. godzin tygodniowo. Liczba etatów nauczycieli, którzy posiadali w 2020 r. uprawnienia emerytalne (kobiety 60 lat i więcej, mężczyźni 65 lat i więcej) wynosi 39,4 tys.

MEiN eksponuje korzyści dla nauczyciela wynikające ze zwiększenia pensum:
  1. wynagrodzenie  nauczyciela  realizującego  pensum  zwiększone  o  2  godziny będzie  wyższe  niż  wynagrodzenie  otrzymywane  obecnie  przez  nauczyciela realizującego 2 godziny ponadwymiarowe  –  oprócz wyższego wynagrodzenia zasadniczego  nauczyciel  zyska  bowiem  wyższy  dodatek  za  wysługę  lat, którego  wysokość  jest  uzależniona  od  wysokości  wynagrodzenia zasadniczego,  wyższe  dodatkowe  wynagrodzenie  roczne,  nagrody jubileuszowe, odprawy (o ile jest uprawniony do tych składników); 
  2. większa  gwarancja  otrzymywania  przez  nauczyciela  w  kolejnych  latach wynagrodzenia  zwiększonego  w  związku  z  podwyższeniem  pensum w przeciwieństwie  do  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowych  – obecnie  dyrektor  szkoły  może  nie  przydzielić  nauczycielowi  żadnych  godzin ponadwymiarowych  pomimo, że istnieje taka możliwość,  a nauczycielowi  nie przysługuje roszczenie o przydział tych godzin;
  1. określenie wymiaru zajęć dodatkowych poza pensum (np. zajęć rozwijających zainteresowania),  które  obowiązkowo  realizowaliby  nauczyciele  przedmiotów, które  wymagają  mniej  czasu  na  przygotowanie  się  do  zajęć  lub  sprawdzanie prac  pisemnych:  nauczyciel  wychowania  fizycznego,  nauczyciel  plastyki i nauczyciel muzyki  –  2 godziny tygodniowo (rozliczenie tych godzin może być w systemie np. rocznym, kwartalnym czy miesięcznym, a nie tygodniowym).