You are currently viewing Co nowego w przedmiocie technika w nowym roku szkolnym?

Co nowego w przedmiocie technika w nowym roku szkolnym?

 • Post category:Artykuły

Zmieniona podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedmiotu technika obejmie w roku szkolnym 2023/24 uczniów klas czwartych szkoły podstawowej, a w kolejnych latach uczniów klas piątych i szóstych – Dz.U. z 2023 r. poz. 312.

Mając na uwadze znaczenie kształcenia technicznego we współczesnym świecie oraz możliwości jakie daje program „Laboratoria przyszłości”, a także propozycje zgłaszane przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dotyczące potrzeby rozszerzenia zagadnień dotyczących wychowania komunikacyjnego, do  podstawy programowej wprowadzono:

1) odpowiednie zmiany w obszarze treści technicznych;

2) rozszerzenie treści nauczania związanych z wychowaniem komunikacyjnym, również w związku z pojawiającymi się nowymi urządzeniami wykorzystywanymi przez uczniów w ruchu drogowym (hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego, urządzenia wspomagające ruch, wózki rowerowe).

Do  podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu technika wprowadzono zmiany w zakresie:

 • opisu założeń przedmiotu technika;
 • celów kształcenia, treści nauczania;
 • oraz warunków i sposobu realizacji tego przedmiotu.

Zmiana w opisie założeń przedmiotu technika ma na celu wzmocnienie znaczenia przedmiotu technika w zakresie roli, jaką spełnia w procesie przygotowania młodego człowieka do podjęcia decyzji kim chce być w dorosłym życiu, jaki wykonywać zawód, a tym samym jaką wybrać drogę kształcenia. Przedmiot ten nabiera szczególnego znaczenia w kontekście wyboru przez uczniów szkół technicznych. Stanowi wsparcie doradztwa zawodowego. Ponadto uzupełnienie opisu założeń przedmiotu technika jest podyktowane potrzebą pokazania roli przedmiotu technika w procesie wychowania ucznia jako świadomego i odpowiedzialnego uczestnika ruchu drogowego.

W konsekwencji wprowadzonych zmian w celach kształcenia – wymaganiach ogólnych zmianie i uzupełnieniu uległy także treści nauczania – wymagania szczegółowe.

Warunki i sposób realizacji przedmiotu technika również odpowiednio zmieniono i uzupełniono:

 • podkreślono rolę przedmiotu technika w rozbudzaniu zainteresowań technicznych uczniów; zainteresowania te mają istotne znaczenie w rozwoju człowieka, ponieważ bardzo często warunkują wybór zawodu, przebieg kształcenia, zadowolenie i satysfakcję z wykonywanego zawodu, doskonalenie zawodowe itp.;
 • nauczanie techniki powinno być oparte przede wszystkim na tworzeniu różnorodnych konstrukcji technicznych obecnych w życiu codziennym i zawodowym;
 • uczeń powinien mieć możliwość realizacji innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych lub materiałowych;
 • w przypadku wykonywania prac wytwórczych zalecaną metodą pracy na zajęciach z techniki jest metoda projektu;
 • szkoła zapewnia odpowiednio wyposażone pomieszczenie lub salę lekcyjną oznaczone jako „Pracownia techniczna”;
 • technika jest elementem szeroko rozumianej edukacji przedzawodowej;
 • wychowanie komunikacyjne powinno być interdyscyplinarnym zadaniem szkoły; nauczyciele wielu przedmiotów powinni uwzględniać tematykę bezpieczeństwa na drogach w realizowanych przez siebie programach nauczania;
 • program wychowawczo – profilaktyczny na dany rok szkolny, powinien zawierać zadania z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • w klasach IV – VI szkoła przeprowadza egzamin w zakresie karty rowerowej;
 • dopuszcza się organizowanie zajęć przygotowujących do uzyskania karty rowerowej podczas innych zajęć, np. podczas zajęć z wychowawcą, na wychowaniu fizycznym, przyrodzie;
 • uczniowie mogą pogłębiać wiedzę i doskonalić swoje umiejętności w zakresie uczestnictwa w ruchu drogowym także podczas różnych form aktywności (np. na wycieczkach, rajdach);
 • powołuje się  w szkole nauczyciela – koordynatora wychowania komunikacyjnego.