You are currently viewing Projekt zmian w ustawach oświatowych.

Projekt zmian w ustawach oświatowych.

 • Post category:Artykuły

Ukazał się projekt zmian w ustawie Prawo oświatowe i innych ustaw  – Nr w wykazie prac programowych i legislacyjnych Rady Ministrów – UD489.

W przywołanym projekcie pojawia się nowa placówka systemu edukacji – branżowe centrum  umiejętności – BCU. 

Projekt zakłada:

 1. określenie miejsca i roli BCU w systemie edukacji;
 2. określenie planu rozwoju sieci BCU;
 3. określenie warunków zatrudnienia personelu w BCU;
 4. ustanowienie przepisów dotyczących cyklicznych przeglądów w celu zapewnienia nadzoru nad zarządzaniem BCU oraz trwałości ich funkcjonowania po 2026 r., tj. po zakończeniu inwestycji A3.1.1 ujętej w KPO, dotyczącej utworzenia i wsparcia funkcjonowania BCU;
 5. dostosowanie istniejącego systemu zarządzania placówkami za pomocą adekwatnych przepisów dotyczących zarządzania BCU, z uwzględnieniem pracodawców (w tym przedstawicieli MŚP), partnerów społecznych i innych interesariuszy, w tym władz regionalnych i lokalnych;
 6. ustanowienie zasad dotyczących finansowania (również po ustaniu wsparcia UE), warunków szkolenia, przepisów dotyczących doradztwa zawodowego i programów nauczania;
 7. określenie rodzajów oferowanych szkoleń, grup docelowych, rodzajów kwalifikacji i standardów, mechanizmów zapewniania i weryfikacji jakości oraz sposobu powiązania branż z BCU.

 

Pozostałe zmiany wprowadzone w projekcie ustawy niezwiązane z wprowadzeniem BCU do systemu oświaty:

 1. Język łaciński na egzaminie maturalnym
  Projekt ustawy przewiduje zmianę polegającą na uzupełnieniu katalogu języków obcych, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny (w części obowiązkowej), o język łaciński. Egzamin maturalny z języka łacińskiego będzie przeprowadzany począwszy od roku szkolnego 2026/2027 tylko na poziomie podstawowym i tylko w części pisemnej. Na poziomie rozszerzonym (tak jak dotychczas) uczniowie będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotu język łaciński i kultura antyczna.
 1. Ocena z projektu realizowanego na przedmiocie biznes i zarządzanie na poziomie rozszerzonym na świadectwie dojrzałości
  Jednym z kluczowych elementów realizacji wprowadzanego od roku szkolnego 2023/2024 przedmiotu biznes i zarządzanie na poziomie rozszerzonym będzie opracowanie zespołowego projektu przedsięwzięcia biznesowego lub społecznego. W związku z tym, w projekcie ustawy proponuje się, aby w przypadku absolwenta, który realizował w szkole ten przedmiot na poziomie rozszerzonym i przystępuje do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, na świadectwie dojrzałości uwzględnić również ocenę uzyskaną w szkole za zrealizowany projekt.
 1. Język łaciński w katalogu przedmiotów, w przypadku których zespoły nauczycieli mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego
  W związku z wprowadzeniem, począwszy od roku szkolnego 2023/2024, możliwości nauczania w szkołach języka łacińskiego zamiast drugiego języka obcego nowożytnego, proponowane w projekcie ustawy zmiany obejmują również dostosowanie brzmienia art. 22ab ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, określającego przypadki, w których zespoły nauczycieli mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego (możliwość ta będzie dotyczyła również języka łacińskiego).
 1. Pozostałe zmiany w zakresie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego dotyczą:
 • możliwości zwolnienia przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty ucznia, który ze względu na szczególne przypadki zdrowotne nie będzie mógł w ogóle przystąpić do tego egzaminu zarówno w terminie głównym, jak i w terminie dodatkowym;
 • rozwiązywania przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych dodatkowych zadań egzaminacyjnych z wybranego przedmiotu w języku obcym będącym drugim językiem nauczania;
 • doprecyzowania przepisów dotyczących możliwości rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych ponownie przystępujących do egzaminu maturalnego;
 • uprawnień uczniów lub słuchaczy, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z języka łacińskiego;
 • umożliwienia osobom posiadającym dyplom IB przystąpienia do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu lub przedmiotów;
 • dookreślenia, że opłata za egzamin maturalny dotyczy tylko terminu głównego, w którym jest on przeprowadzany;
 • przeniesienia na poziom ustawy regulacji dotyczącej losowego wybierania zadań w części pisemnej egzaminu zawodowego;
 • wprowadzenia możliwości zwolnienia ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego w ze względu na szczególne przypadki zdrowotne;
 • wprowadzenia możliwości zwolnienia ucznia technikum oraz słuchacza branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej posiadającego certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w którym się kształci, odpowiadającej kwalifikacji, z zakresu której jest przeprowadzany egzamin zawodowy w danej klasie lub semestrze, z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego, jeżeli egzamin ten był przeprowadzany w danej klasie lub semestrze.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl