You are currently viewing Bezpieczeństwo: zmiana ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Bezpieczeństwo: zmiana ustawy – Prawo o ruchu drogowym

 • Post category:Artykuły

Bezpieczeństwo: zmiana ustawy – Prawo o ruchu drogowym.


Bezpieczeństwo uczniów w szkole, ale także bezpieczna droga do i ze szkoły do ważny aspekt działalności szkoły. Szkoła podejmuje różnorodne przedsięwzięcia, które przygotowują uczniów do roli uczestników ruchu drogowego:

 • pokazuje bezpieczny świat w sferze ruchu drogowego;
 • uczy świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym;
 • uczy i przypomina zasady prawidłowego poruszania się po drodze;
 • wskazuje, jak zachować się w sytuacji, gdy w drodze zaatakuje pies;
 • prowadzi wychowanie komunikacyjne;
 • przygotowuje do egzaminu na kartę rowerową;
 • daje wskazówki, jak zapobiegać niebezpieczeństwu ze strony obcej osoby na drodze.

Aby działania były skuteczne, muszą być podejmowane w zgodzie z aktualnym prawem. Właśnie 5 marca 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym – Dz.U. z 2021 r. poz. 463. Ustawa zmieniająca wchodzi w życie 1 czerwca 2021 r.
Należy tu przypomnieć, że Marszałek Sejmu ogłosił nieco wcześniej, 1 marca 2021 r., tekst jednolity ustawy Prawo o ruchu drogowym – Dz.U. z 2021 r. poz. 450.
Jakie zmiany wprowadza nowelizacja? Przewiduje rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych przechodzących przez jezdnię, drogi po przejściu dla pieszych.
W art. 13 ust. 1 otrzymał brzmienie: ,,Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz (…) korzystać z przejścia dla pieszych.”
Zgodnie z nowymi regulacjami pieszy znajdujący się już na przejściu będzie miał pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a pieszy dopiero na nie wchodzący – pierwszeństwo przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju. Jednocześnie kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, będzie zobowiązany zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego.
Ustawa wprowadza także zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję, zwłaszcza wzrokową. W art. 14, który zaczyna się od sformułowania ,,zabrania się”, wprowadzono pkt. 8 w brzmieniu ,,korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.”
Ponadto nowelizacja przepisów Prawa o ruchu drogowym określa dopuszczalną prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym na 50 km/h niezależnie od pory dnia. Dotychczas w porze nocnej (w godzinach 23-5) dopuszczalna prędkość na takim obszarze wynosiła 60 km/h.
Ustawa wprowadza także obowiązek zachowania odpowiedniej odległości od pojazdu poprzedzającego na autostradach i drogach ekspresowych. Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową będzie obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach powinien pozostawać nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Obowiązek zachowania minimalnego odstępu nie będzie stosowany tylko podczas manewru wyprzedzania.
W ustawie Prawo o ruchu drogowym warto zajrzeć do:

 • art. 2 pkt 18 – zdefiniowane pojęcie pieszego;
 • art. 2 pkt 47 – zdefiniowane pojęcie roweru;
 • art. 3 – uczestnicy ruchu drogowego;
 • art. 11 – ruch pieszych;
 • art. 12 – zasady przemieszczania się kolumn pieszych;
 • art. 32 – ruch pojazdów, w tym rowerów, w kolumnie;
 • art. 33 – przepisy dodatkowe o ruchu rowerów.

www.sejm.gov.pl