You are currently viewing Zmiany w Karcie Nauczyciela i innych ustawach

Zmiany w Karcie Nauczyciela i innych ustawach

 • Post category:Artykuły

Prezydent RP Andrzej Duda 2 sierpnia 2023 r.  podpisał  ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw jest ściśle związana z ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023. Zgodnie z deklaracją Rady Ministrów przyjęte rozwiązania, w tym zmiany ustaw, znajdują odzwierciedlenie w kwotach ujętych w ustawie o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023.

Ustawa wprowadza zmiany w kilku ustawach, w tym w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 i 1234) oraz  ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998).

W KN po art. 92 dodaje się art. 92a–92h, które dotyczą nagrody specjalnej  z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej  i  określenia jej  wysokości – 1125 zł.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent RP Andrzej Duda 14 sierpnia 2023 r.  podpisał  ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Głównym celem ustawy jest doprecyzowanie i uzupełnienie rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, którą dokonano szeregu istotnych zmian w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w szczególności w zakresie oceny pracy oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Ponadto ustawa zmienia osiemnaście innych ustaw.

Rozwiązania przyjęte w ustawie dotyczą między innymi:

 1. doprecyzowania okresu, za jaki jest dokonywana ocena pracy nauczyciela mianowanego, który zamierza ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego;
 2. doprecyzowania kwestii możliwości odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela przez osobę nieposiadającą przygotowania pedagogicznego rozpoczynającą pracę w szkole;
 3. wprowadzenia możliwości dla nauczyciela pracującego za granicą przystąpienia do egzaminu w formie wideokonferencji;
 4. modyfikacji sposobu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli;
 5. przywrócenia prawa do wcześniejszej emerytury dla pewnej grupy nauczycieli (a w konsekwencji zwiększenia wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli);
 6. poszerzenia katalogu form kształcenia, których ukończenie uprawnia cudzoziemca lub obywatela polskiego na stałe zamieszkałego za granicą do uzyskania urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego jako obcego bez konieczności zdawania egzaminu;
 7. poszerzenia katalogu nauczycieli uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego o nauczycieli publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (w tym poradni specjalistycznych udzielających dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu);
 8. wprowadzenia obowiązku uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego uprzedniej pozytywnej opinii kuratora oświaty lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla połączenia w zespół lub włączenia do zespołu szkoły lub placówki;
 9. wzmocnienia nadzoru nad szkołami i placówkami niepublicznymi poprzez doprecyzowanie przepisów o kontroli oraz wprowadzenie możliwości wydania przez kuratora oświaty osobie prowadzącej niepubliczną szkołę lub placówkę polecenia niezwłocznego umożliwienia wykonania czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w tej szkole lub placówce;
 10. wprowadzenia możliwości tworzenia w roku szkolnym 2023/2024 (na cały rok szkolny lub jego część) przez jednostki samorządu terytorialnego, po uzyskaniu opinii kuratora oświaty, dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (na poziomie liceum, technikum lub branżowej szkoły I stopnia).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów (tu niepełny katalog):

 1. modyfikujących sposób naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, regulujących możliwość otrzymania urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego jako obcego bez konieczności zdania egzaminu, a także zwiększających wysokość rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;
 2. określających warunki umożliwiające nauczycielowi przejście na wcześniejszą emeryturę od dnia 1 września 2024 r., a także przepisu przyznającego nauczycielowi zatrudnionemu w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, które mają wejść w życie z dniem 1 września 2024 r..

Źródło:

 • prezydent.pl
 • sejm.gov.pl