You are currently viewing Zmiana podstawy programowej.

Zmiana podstawy programowej.

  • Post category:Artykuły

Resort edukacji zapowiedział zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla:

  • szkoły podstawowej (klasa IV–VIII)w zakresie przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język łaciński, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka;
  • liceum ogólnokształcącego, technikum w zakresie przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język łaciński, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, historia sztuki;
  • branżowej szkoły I stopnia w zakresie przedmiotów:  język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, historia, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka;
  • branżowej szkoły II stopnia w zakresie przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – kaszubski, matematyka, informatyka.

Zapowiedziano następujące etapy realizacji zmian:

  • 12 – 19 luty 2024 – prekonsultacje zmian w podstawie programowej;
  • po 19.02.2024 r. – analiza uwag, przygotowanie projektów rozporządzeń Ministra Edukacji w sprawie podstaw programowych dla wymienionych typów szkół;
  • kwiecień 2024 r. – udostępnienie projektów rozporządzeń do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych;
  • czerwiec 2024 r. – podpisanie projektów przez ME.

Ministerstwo w opublikowanym komunikacie podkreśla, że ze względu na planowaną w przyszłości kompleksową reformę programową proponowane obecnie zmiany polegają wyłącznie na ograniczeniu zakresu wymagań określonych w podstawie programowej z 2017 i 2018 r., tak aby od 1 września 2024 r. mogły objąć wszystkich uczniów począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, aż do szkół ponadpodstawowych wszystkich typów oraz nie będą skutkowały koniecznością wymiany podręczników szkolnych. Projektowane zmiany powinny uwzględniać ujęcie, w szczególności w części ,,Warunki i sposób realizacji’’ kwestii korzystania w procesie nauczania  – uczenia się z cyfrowych narzędzi oraz zasobów edukacyjnych dostępnych w Internecie.
,,Celem zmian podstawy programowej jest ograniczenie obowiązkowego zakresu treści nauczania, co przy pozostawieniu aktualnego wymiaru godzin nauczania umożliwi nauczycielom i uczniom spokojniejszą i bardziej dogłębną realizację treści, czego skutkiem będzie bardziej efektywne kształcenie’’ – informuje resort edukacji.
Z zapowiedzi ministerstwa wynika, że nowa, zawężona podstawa programowa będzie obowiązywać w okresie przejściowym od roku szkolnego 2024/2025.
Natomiast od 1 września 2026/2027  wejdzie w życie nowa, całościowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Szkoły ponadpodstawowe rozpoczną  pracę z nowa podstawą programową od 1 września 2028/2029.

Źródło: gov.pl/web/edukacja