Zadania, obowiązki i wymagana dokumentacja w pracy nauczyciela w roku szkolnym 2020/21 w okresie pandemii.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Nowy rok szkolny 2020/21 to rok pełen wyzwań zarówno dla szkół, jak i dla przedszkoli. Szerząca się epidemia nakłada na szkoły i przedszkola szereg zadań i dotychczas niespotykanych przedsięwzięć. Placówki te zostały zobowiązane do podjęcia mnóstwa zadań zapewniających bezpieczeństwo dzieciom ale i nauczycielom. Wiąże się to z obowiązkiem wdrożenia regulaminu lub procedury funkcjonowania przedszkola/szkoły, zgodnie z wytycznymi GIS, MEN I MZ. Przygotowania z radą pedagogiczną alternatywnych sposobów realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w sytuacji zawieszenia zajęć w oparciu o trzy warianty pracy szkoły/przedszkola w sytuacji zagrożenia COVID -19.
   Jednocześnie przepisy prawa nakładają na nauczycieli i dyrektora obowiązek tworzenia i modyfikacji innej dokumentacji wynikającej z przepisów oraz ich realizacji.
   Podczas szkolenia przedstawimy radzie pedagogicznej nowe, projektowane oraz obowiązujące przepisy prawa. Przypomnimy i omówimy obowiązujące zadania i niezbędną dokumentację wynikająca z tych przepisów. Podamy przykładowe wzory dokumentów i omówimy procedury z nich wynikające. Szczególną uwagę zwrócimy na wszechstronny rozwój ucznia, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizację zadań wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego, budowę i prawidłową realizację planów pracy zespołów, nowelizację statutu, regulaminów a także na prawidłowość w prowadzeniu dokumentacji niezbędnej w pracy nauczyciela.
   Szczególnie dużo uwagi poświęcimy na omówienie zadań realizowanych w związku z wytycznymi GIS, MEN I MZ dotyczącymi trwającej epidemii, wskażemy na różne rozwiązania w tym zakresie, rolę i zadania nauczycieli w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy po szkoleniu:

 1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne i projektowane przepisy prawa oświatowego.
 2. Będzie znał kierunki polityki oświatowej państwa i wynikające z nich zadania do realizacji.
 3. Uczestnik będzie wiedział jaką dokumentację należy przygotować w związku z pracą zespołów nauczycielskich i zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Słuchacz uporządkuje swoja wiedzę na temat przestrzegania wytycznych GIS, MEN I MZ w związku z trwającą epidemią.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Nowe akty prawne regulujące funkcjonowanie szkoły – analiza i omówienie zadań.
 2. Organizacja nowego roku szkolnego 2020/21 – zalecane rozwiązania.
 3. Wytyczne MEN, GIS i MZ, w tym zalecenia w strefie czerwonej/żółtej.
 4. Główne kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/21. 
 5. Plan pracy szkoły /placówki, plany pracy zespołów.
 6. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej: zadania nauczycieli i specjalistów, niezbędna dokumentacja.
 7. Nowelizacja dokumentacji szkolnej – statutu, regulaminów, procedur.
 8. Nowe zasady tworzenia szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, diagnoza wychowawcza, czynniki chroniące i czynniki ryzyka.
 9. Awans zawodowy nauczycieli.
 10. Dokumentacja przebiegu nauczania.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny (180 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali, w której można wyświetlić pokaz slajdów.