Wytyczne men!!!

Wzmacnianie kondycji psychicznej uczniów i profilaktyka zdrowia - ważny cel strategiczny programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Podstawowy wniosek z badań w Raporcie „ Jak wspierać uczniów po roku pandemii – wyzwania i rekomendacje z obszaru wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”, opracowanym na zlecenie MEN, brzmi:

„ Trwający od roku czas epidemii COVID-19 i związany z nim reżim sanitarny (zwłaszcza aspekt izolacji społecznej) doprowadził do znaczącego osłabienia kondycji psychicznej uczniów. Zjawisko to może się nadal pogłębiać – i to nawet w optymistycznym przypadku szybkiego wygaśnięcia epidemii. Powoduje to palącą potrzebę objęcia dzieci i młodzieży wsparciem wychowawczym, profilaktycznym i pomocowym w różnorodnych formach i na jak najszerszą skalę.”

   Powyższy wniosek zobowiązuje szkoły do podejmowania działań na rzecz wzmacniania odporności psychicznej uczniów, nauczycieli, profilaktyki zdrowia, zapewniania wsparcia i pomocy dzieciom i młodzieży, zgodnie z główną rekomendacją zamieszczoną ww. dokumencie:

„ Działania wychowawcze, profilaktyczne i pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży powinny stać się priorytetem systemu edukacji zarówno w obecnej fazie pandemii jak w okresie bezpośrednio po jej wygaśnięciu”

   Podczas szkolenia przybliżone zostaną pojęcia odporności psychicznej, dobrostanu, resilience oraz informacje o pozostałych składowych zdrowia psychicznego. Przedstawione zostaną sposoby wzmacniania kondycji psychicznej uczniów, nauczycieli, kierunki pracy szkoły związane z profilaktyką zdrowia psychicznego, przykłady dobrych praktyk, scenariusze zajęć.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 • poznanie czynników składających się na zdrowie psychiczne, a szczególnie odporności psychicznej, dobrostanu.
 • wzmocnienie kompetencji osobistych nauczycieli, wychowawców oraz w zakresie budowania satysfakcjonujących relacji międzyludzkich.
 • uzyskanie umiejętności w zakresie sposobów wzmacniania odporności psychicznej i dbania o dobrostan własny i uczniów
 • uzyskanie umiejętności planowania i realizacji działań w klasie, szkole w obszarze zdrowia psychicznego.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zdrowie psychiczne i jego składowe.
 2. Odporność psychiczna i jej cztery filary. Pojęcie resilience.
 3. Czym jest dobrostan człowieka?
 4. Kompetencje osobiste nauczycieli warunkujące dobrostan.
 5. Relacje międzyludzkie podstawą zdrowia psychicznego człowieka. Reintegracja zespołu klasowego.
 6. Sposoby wzmacniania odporności psychicznej uczniów.
 7. Planowanie działań wychowawczo – profilaktycznych szkoły w zakresie zdrowia psychicznego.
 8. Przykłady dobrych praktyk, materiały edukacyjne, scenariusze zajęć.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele szkół podstawowych i średnich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.