Wychowawca klasy – zadania i kompetencje, wspomaganie wychowawcy.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Szkolenie przygotowane w kontekście wytycznych MEiN w zakresie zadań wychowawcy.
Praca nauczyciela-wychowawcy należy do najważniejszych i najtrudniejszych. Jest też jednocześnie jednym z najciekawszych nauczycielskich wyzwań.
Wychowawca klasy spełnia przede wszystkim rolę organizatora wszelkich poczynań opiekuńczo-wychowawczych. Na nim spoczywa zadanie tworzenia klimatu wychowawczego w klasie oraz rozwijanie różnorodnych form współpracy z rodzicami i innymi nauczycielami.
Jeśli działalność wychowawczą traktuje się przede wszystkim jako oddziaływanie własnym przykładem, to szczególnego znaczenia nabierają cechy osobowościowe nauczyciela-wychowawcy. Jaki więc powinien być „wzór osobowości” idealnego nauczyciela-wychowawcy?
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami budowania zespołu klasowego, zasadami radzenia sobie w sytuacjach trudnych dla ucznia, nauczyciela i rodzica oraz zasadami tworzenia pozytywnych i dobrych relacji interpersonalnych. Uczestnicy szkolenia poznają zasady „pierwszego spotkania z uczniami”, czyli jak nie „przegrać” uczestnicząc w grach prowadzonych przez uczniów.
Będzie także możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cel szkolenia: wyposażenie wychowawcy w umiejętność budowania zespołu klasowego w oparciu w własne predyspozycje i predyspozycje uczniów.

Uczestnicy szkolenia:

  1. uzyskają wiedzę z zakresu efektywności pracy wychowawczej
  2. poznają konkretne sposoby oddziaływań wychowawczych oraz sposoby unikania błędów w pracy wychowawczej
  3. poznają style kierowania i estetyki sytuacji edukacyjnych warunkujące sukcesy w pracy wychowawczej
  4. przypomną sobie zadania wychowawcy wynikające z przepisów prawa

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Zadania wychowawcy wynikające z przepisów prawa oświatowego. Wychowanie dla wartości.
  2. Kompetencje wychowawcy – błędy wychowawcze w pracy nauczyciela? – jak ich unikać. Wychowawca – dążenie do mistrzostwa – jak je osiągnąć?
  3. Strategie nauczycieli stosowane w pracy z uczniami. Estetyki sytuacji edukacyjnej.
  4. Style kierowania. Początek „gry”, czyli pierwsze spotkanie z uczniami.
  5. Dyscyplina w szkole. Radzenie sobie z trudnościami w pracy z uczniem.
  6. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej i potrzeb wychowanków. Metody wychowawcze w kontekście wspierania rozwoju uczniów.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.