Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole, w tym w trakcie edukacji zdalnej - realizacja zaleceń i zajęć wynikających z opinii o pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz orzeczenia o kształceniu specjalnym.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   W szkołach jest coraz więcej dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z przeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczyciele doskonalą się zawodowo w pracy z dziećmi z orzeczeniami ale wymagają wsparcia w postaci uporządkowania swoich działań i wiedzy na temat wymagań jakie stawia przed nimi państwo. Nauczyciele oczekują wzorów dokumentów, rozwiązań organizacyjnych i pomocy w prowadzeniu dokumentacji przebiegu nauczania. Podczas szkolenia omówimy zagadnienia związane z kształceniem specjalnym, wskażę możliwe rozwiązania w tym zakresie, podamy wzory dokumentów i narzędzia do pracy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Poznanie aktualnych przepisów prawa i zasad organizacji kształcenia specjalnego.
 2. Uporządkowanie obowiązków zespołu nauczycieli, specjalistów, wychowawców i nauczycieli.
 3. Właściwa interpretacja zapisów w opiniach i orzeczeniach.
 4. Umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych.
 5. Właściwe prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
 6. Pomoc rodzicom w nauczaniu zdalnym.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podstawy prawne organizacji kształcenia, wychowania i opieki uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 2. IPET, praca zespołu nauczycieli, dostosowanie wymagań edukacyjnych, zasady oceniania.
 3. Opinie i orzeczenia – co z nich wynika, jakie zadania stoją przed szkołą i każdym nauczycielem.
 4. Formy udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej.
 5. Warunki współpracy szkoły/przedszkola z rodzicami, poradniami psychologiczno pedagogicznymi i specjalistycznymi oraz instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę.
 6. Zadania nauczycieli, wychowawców, specjalistów w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, praca zespołów.
 7. Podstawa programowa dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
 8. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego – wzory dokumentów.
 9. Dokumentowanie pracy– rozpoznanie, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, diagnozy, ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno pedagogicznej, dzienniki zajęć.
 10. Analiza własnej pracy nauczyciela pod względem prawidłowości tworzenia IPET oraz narzędzia dla dyrektora do nadzoru pedagogicznego.
 11. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju – zadania dyrektora i nauczycieli.
 12. Współpraca z rodzicami uczniów – materiały dla rodziców wspomagające rozwój dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w nauczaniu na odległość.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, specjaliści, wychowawcy i nauczyciele szkół i przedszkoli.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, podczas szkoleń online materiały są dostępne w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.