Uczeń z zespołem Aspergera – funkcjonowanie w szkole.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   W szkołach jest coraz więcej dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera. Nauczyciele doskonalą się zawodowo w pracy z dziećmi z orzeczeniami ale wymagają wsparcia w postaci wiedzy na temat funkcjonowania dziecka, radzenia sobie w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej, współpracy z rodzicami. Nauczyciele oczekują wzorów dokumentów, gotowych rozwiązań i pomocy w prowadzeniu dokumentacji przebiegu nauczania. Podczas szkolenia zagłębimy się problemy jakie mają uczniowie z ZA, poznamy sposoby prowadzenia zajęć, włączania ucznia do pracy zespołowej, zasady oceniania, obowiązki nauczycieli i specjalistów. Uczestnicy otrzymają przykłady dostosowania wymagań edukacyjnych, wzory dokumentów i narzędzia do pracy.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Poznanie aktualnych przepisów prawa i zasad organizacji kształcenia uczniów z ZA.
 2. Uporządkowanie obowiązków zespołu nauczycieli, specjalistów, wychowawców i poszczególnych nauczycieli.
 3. Umiejętność realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia i IPET.
 4. Właściwe diagnozowanie problemów i radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
 5. Opracowanie dostosowania wymagań edukacyjnych.
 6. Właściwe prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera – zrozumienie problemu.
 2. Przepisy prawa w edukacji ucznia z ZA.
 3. Praca na lekcjach, dostosowanie wymagań edukacyjnych.
 4. Zasady oceniania wiedzy i umiejętności.
 5. Ocenianie zachowania.
 6. Realizacja IPET w działaniu zespołowym nauczycieli.
 7. Działania w codziennej pracy z uczniem z ZA.
 8. Postępowanie w sytuacji wybuchu agresji.
 9. Przykładowe narzędzia do pracy.
 10. Dobre praktyki i rozwiązania.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, specjaliści, nauczyciele współorganizujący, wychowawcy i nauczyciele szkół i przedszkoli.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników: do 36 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, podczas szkoleń online materiały są dostępne w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.