You are currently viewing Uczeń z Ukrainy – oceny na świadectwie szkolnym.

Uczeń z Ukrainy – oceny na świadectwie szkolnym.

 • Post category:Artykuły

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 13 maja 2022r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645, 795 i 1047) wiemy jak wypełnić świadectwo ucznia z Ukrainy, kończącego klasę ósmą.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszeniu.

Wprowadzone zmiany:

 1.  Dodany § 6c rozporządzenia wprowadza regulację umożliwiającą uzyskanie w roku szkolnym 2021/2022 przez ucznia będącego obywatelem Ukrainy świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. W tym przypadku, aby ukończyć szkołę podstawową uczeń musi uzyskać pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie VIII oraz przystąpić do egzaminu ósmoklasisty.

  Obecnie, zgodnie z art. 44q ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
  Zgodnie z art. 44f ust. 5 ww. ustawy, w przypadku zajęć edukacyjnych na klasyfikację końcową składają się:
  1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej oraz
  2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu.

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639 z późn. zm.) określa obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane w szkole danego typu oraz ich tygodniowy wymiar godzin realizowany w poszczególnych klasach.
  W przypadku szkoły podstawowej realizacja niektórych zajęć edukacyjnych kończy się w klasach programowo niższych:
  • przyroda – w klasie IV;
  • technika – w klasie VI;
  • muzyka i plastyka – w klasie VII.
  Stąd też roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane przez ucznia we wskazanych klasach są uwzględniane przy klasyfikacji końcowej, dokonywanej w ostatniej klasie szkoły podstawowej.
  Z oczywistych względów uczniowie będący obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, i podjęli naukę w klasie programowo najwyższej szkoły podstawowej nie uzyskali rocznych ocen klasyfikacyjnych z wymienionych powyżej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych. Dla tych uczniów ustalono odmienne warunki ukończenia szkoły podstawowej.

 2. W konsekwencji powyższego w rozporządzeniu wprowadza się regulację, zgodnie z którą, w arkuszach ocen tych uczniów oraz na świadectwach ukończenia przez nich szkoły podstawowej w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: muzyka, plastyka, przyroda i technika, będzie wstawiana pozioma kreska.

 3. Jednocześnie w rozporządzeniu wskazano, że w przypadku gdy uczeń klasy VIII szkoły podstawowej nie spełni warunków określonych w § 6c ust. 1, musi powtórzyć tę klasę oraz przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, w roku w którym powtarza klasę VIII.

Źródło: legislacja.gov.pl