Zmiany w prawie oświatowym od nowego roku szkolnego istotne w kontekście świadczenia pracy przez nauczyciela.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami zatrudniania nauczycieli w świetle zmian w art. 10 KN. Zostaną przedstawione zmiany w ustalaniu oceny pracy nauczyciela oraz zmiany w awansie zawodowym.
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, którzy nauczyciele będą mogli realizować awans zawodowy według przepisów dotychczasowych.
Zostaną przedstawione zadania pedagoga specjalnego oraz standardy zatrudniania pedagogów specjalnych i psychologów.
Będzie możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. przedstawienie warunków nawiązania stosunku pracy w świetle zmian w art. 10 KN
 2. omówienie zasadniczych zmian w procedurze awansu zawodowego
 3. omówienie standardów zatrudniania pedagoga i psychologa – zadania pedagoga specjalnego

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące:
  1) oceny pracy nauczyciela;
  2) awansu zawodowego;
  3) dostępności nauczyciela w szkole.
 2. Awans zawodowych według dotychczasowych przepisów – dla kogo?
 3. Urlop uzupełniający nauczyciela szkoły i placówki nieferyjnej.
 4. Standardy zatrudniania pedagoga specjalnego i psychologa w świetle zmian w KN – zadania pedagoga specjalnego, w tym w zakresie współpracy z nauczycielami.
 5. Nauczanie zdalne w świetle art. 125a ustawy Prawo oświatowe.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.