ZŁOŚĆ, AGRESJA CZY PRZEMOC? Jak je rozpoznać i właściwie reagować? Praktyczne narzędzia do pracy z przedszkolakami.

„Zabawa jednego człowieka, może być nieszczęściem dla drugiego”.

/ zespół Metallica/

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Z raportu pt. „Dzieci się liczą 2022r. opracowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że 50% dzieci, czyli co druga osoba doświadczyła w swoim życiu przemocy rówieśniczej, a jej najczęstszą formą jest przemoc fizyczna. Agresywne i przemocowe zachowania pojawiają się już w grupach przedszkolnych są skutkiem destruktywnych emocji, które nie zostały odpowiednio wyregulowane.

To właśnie złość w odbiorze społecznym uchodzi za emocję niedobrą, a tak naprawdę może być uzasadnioną reakcją organizmu na zaistniałą sytuację i mobilizować nas do działania.

Gdy jednak pod wpływem złości zaczynamy krzywdzić drugiego człowieka, to mamy już do czynienia z agresją, która może przekształcić się w przemocowe zachowania.

Zatem należy pamiętać o tym, że dziecko ma prawo do odczuwania gniewu, ale zdecydowanie nie ma prawa do agresywnych zachowań.

Udział w szkoleniu da nauczycielom narzędzia do wychowywania dzieci bez przemocy, co idealnie wpisuje się w działania podejmowane przez placówki oświatowe w ramach realizacji standardów ochrony dzieci przed przemocą.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele szkolenia – nauczyciel:

 1. potrafi rozpoznać złość, agresję i przemoc,
 2. pozna sposoby regulowania destruktywnych emocji wśród dzieci,
 3. dowie się, jak stawiać granice i interweniować na poziomie zachowań agresywnych,
 4. potrafi w sytuacjach przemocowych podjąć właściwe działania.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Złość i gniew, czyli o emocjach potępianych społecznie.
 2. Empatia i akceptacja – sposób na obniżenie dziecięcych emocji i stresu.
 3. Narzędzia do przepracowania emocji à Dialog Motywacyjny, Wygrany – Wygrany.
 4. Agresywne zachowania jako efekt niewyregulowanych destruktywnych emocji.
 5. Jak wyznaczać granice wobec agresywnych postaw? – metoda „time out” oraz Metoda Konstruktywnej Konfrontacji.
 6. Agresja a przemoc, czyli pomiędzy relacjami a racjami.
 7. Jak rozmawiać ze sprawcą i ofiarą w trudnych sytuacjach? – Metoda Wspólnej Sprawy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele, dyrektor

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny lekcyjne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz materiały
Istnieje możliwość zadawania pytań podczas szkolenia