„Wzorcowa lekcja”- jak przeprowadzić i uzyskać pozytywną opinię o przeprowadzonych zajęciach.

„Szkoła jest tyle warta, ile wart jest nauczyciel”
(F.A. Diesterweg)

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadziła z dniem 1 września zmiany w awansie  zawodowym i ocenie pracy.  Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przygotowanie do zawodu nauczyciela będzie trwało 3 lata i 9 miesięcy.

W okresie przygotowania do zawodu obowiązkowe będzie przeprowadzenie zajęć, mające na  celu wzmocnienie umiejętności praktycznych nauczycieli.
W drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, przed dokonaniem oceny pracy, nauczyciel będzie obowiązany prowadzić zajęcia, w wymiarze co najmniej 1 godziny, w obecności: dyrektora szkoły, mentora i doradcy metodycznego.
W ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, nauczyciel, który w tym okresie uzyska co najmniej dobrą ocenę pracy, będzie obowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły, w skład której wejdą: dyrektor szkoły, ekspert z listy ekspertów oraz doradca metodyczny.

Po omówieniu zajęć prowadzonych w ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciela i przeprowadzeniu rozmowy z nauczycielem, komisja będzie wydawała opinię – pozytywną lub negatywną. Pozytywna opinia komisji będzie jednym z warunków uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Jak przygotować się do przeprowadzenia takiej lekcji? Co koniecznie uwzględnić podczas planowania? Na co zwrócić szczególną uwagę? Na te i podobne pytania odpowiemy podczas szkolenia.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy:

 1. poznają nowe zapis prawa oświatowego, które regulują przeprowadzenie lekcji obserwowanej,
 2. dowiedzą się, kto i kiedy będzie prowadził obserwację zajęć,
 3. poznają kryteria oceny lekcji,
 4. zapoznają się z różnymi arkuszami obserwacji lekcji oraz rozmowy po obserwacji,
 5. dowiedzą się, o co mogą zapytać członkowie komisji,
 6. poznają praktyczne rozwiązania, które należy uwzględnić podczas planowania lekcji.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Nauczyciel początkujący – obowiązkowe prowadzenie zajęć
 2. Kompetencje współczesnego nauczyciela – merytoryczne, metodyczne i wychowawcze oraz w zakresie samokształcenia.
 3. Przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć – wiedza i umiejętności w świetle podstawy programowej i korelacji z innymi przedmiotami.
 4. Wykorzystanie metod aktywizujących w kształtowaniu kompetencji kluczowych.
 5. Indywidualne podejść do ucznia oparte na dostosowaniach – przykład.
 6. Formułowanie celów i sposób ich osiągania.
 7. Budowanie motywacji uczniów – pozytywne wzmocnieniach z wykorzystaniem informacji zwrotnej.
 8. Elementy dyscyplinujące podczas prowadzonych zajęć – wykorzystanie sytuacji lekcyjnych do kształtowania postaw uczniów.
 9. Omawianie zajęć – formułowanie wniosków i zaleceń poobserwacyjnych.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.