Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Wartości w życiu każdego człowieka to drogowskazy wskazujące mu kierunek, w którym powinien podążać, i ułatwiające podejmowanie decyzji.
Poprzez dokonywanie wyborów określonych wartości i postępowanie w zgodzie z nimi człowiek integruje się ze społecznością, w której funkcjonuje i dla której przyjęte przez niego wartości są charakterystyczne.
Wartości chronią przed podejmowaniem błędnych decyzji, krzywdzących innych i destrukcyjnych dla danej osoby.
Trudno wyobrazić sobie wychowanie bez nauczania i przekazywania wartości, które budują charakter dziecka.
Do jakich wartości powinna odwoływać się nowoczesna szkoła w swoich działaniach wychowawczych?  Takie pytanie stawia sobie wielu refleksyjnych pedagogów. Czy w praktyce mamy do czynienia z wychowaniem głównie do wartości pragmatycznych, użytecznych, materialnych, przyjemnościowych?
Wartości stanowią fundament procesu wychowania i podstawę każdego systemu, programu, czy pojedynczego działania wychowawczego. Są czymś niezwykle cennym dla człowieka, będąc zasadniczym elementem potrzeb, mają charakter obiektywny i uniwersalny.
Wartości to normy i zasady postępowania, które umożliwiają rozwój człowieka oraz osiągnięcie satysfakcji życiowej.
Wartości wzmacniają naszą odporność na niepowodzenia życiowe, są podstawą naszych myśli, postaw, zachowań – składają się na spójny system, który pozwala przetrwać człowiekowi i osiągnąć szczęście w życiu osobistym czy zawodowym.
Tematyka szkolenia „wpisuje się” w priorytety Ministra Edukacji i Nauki.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia:

 1. poznają cele i funkcje wychowania do wartości
 2. poznają sposoby oddziaływań wychowawczych oraz unikania błędów w pracy wychowawczej, w tym warunki efektywnej pracy wychowawczej
 3. poznają, jakie cechy osobowości nauczyciela i jakie umiejętności przyczyniają się do budowania autorytetu

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wychowanie do  wartości, m. in.:
 1. miejsce wartości w procesie wychowania
 2. edukacja do wartości
 3. funkcje wychowania
 4. wychowanie humanistyczne
 5. psychologia humanistyczna – współczesne nurty myślenia o wartościach
 6. personalistyczny model wychowania
 7. wychowanie do wartości według Krystyny Żuchelkowskiej
 8. szkoła oparta o wartości
 9. podmiot oddziaływań wychowawczych
 1. Osobowość nauczyciela – kompetencje, autorytet, refleksja
 2. Metody wychowawcze – skuteczność metod w świecie konsumpcjonizmu
 3. Błędy wychowawcze – skutki „błędów” nauczycielskich.

 

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele pracujący w szkole

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej;
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.