Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów – aspekty prawne zagadnienia z uwzględnieniem władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Współpraca z rodzicami uczniów stanowi jeden z podstawowych obowiązków zarówno placówki oświatowej jak i zatrudnionych w niej nauczycieli. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego poświęcają niewiele miejsca temu zagadnieniu. Powyższe sprawia, że w praktyce obszar ten powoduje wiele wątpliwości. Brak ustalenia w aktach prawnych wewnętrznych placówki oświatowej zasad współpracy z rodzicami uczniów i brak określenia precyzyjnych form kontaktu z nimi prowadzi zazwyczaj do różnic w praktyce pracy poszczególnych nauczycieli. To z kolei zwłaszcza w przypadku konfliktu z rodzicami okazuje się słabością całej szkoły. Na szkoleniu wskazane zostaną przykłady regulacji prawnych i zasady ich tworzenia w sposób zapewniający bezpieczeństwo szkole oraz nauczycielom na przykładach aktów prawnych wewnętrznych placówki oświatowej. Omówione zostaną także zasady i formy kontaktu z rodzicami uczniów.

W kontekście tego tematu niezwykle istotne jest, by nauczyciele rozumieli przepisy prawa, które mają wpływ na sposób ich współpracy i budowania relacji z rodzicami uczniów. Kluczowa staje się znajomość zagadnienia władzy rodzicielskiej i jej zakresu, który przysługuje rodzicom uczniów oraz ma wpływ na sposób realizacji praw dziecka i ucznia w szkole. Na szkoleniu zostanie więc poruszona tematyka władzy rodzicielskiej, omówiony zostanie jej zakres oraz sposób postępowania placówki oświatowej i nauczycieli w sytuacji ograniczenia lub pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Wskazane zostaną także sposoby na pozyskiwanie tej wiedzy od rodziców i konsekwencje wprowadzenia nauczyciela w błąd w wyniku podania mu nieprawdziwych informacji przez rodzica ucznia.

Współcześnie obserwowanych jest wiele sytuacji, w których szkoła staje się zakładnikiem konfliktu pomiędzy rodzicami ucznia, a nauczyciele wykorzystywani są do podejmowania prób jego rozwiązania. Bywa przy tym, że nie są szanowane prawa i dobra osobiste zarówno całej placówki oświatowej jak i indywidualnych nauczycieli. Nauczyciele poznają stanowiska ugruntowanego w tym obszarze orzecznictwa sądów powszechnych i wyposażeni zostaną w narzędzia do działania w sytuacji naruszania przez rodziców ich praw oraz w sytuacji konfliktu pomiędzy rodzicami, który narusza dobro dziecka.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Zapoznanie uczestników z aspektami prawnymi współpracy z rodzicami uczniów.
  2. Poznanie sposobu i techniki wprowadzania zasad współpracy z rodzicami uczniów i form kontaktu z nimi w aktach prawnych wewnątrzszkolnych.
  3. Poznanie zasad prawnych współpracy z rodzicami w zależności od zakresu sprawowanej przez nich władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.
  4. Nauczenie uczestników sposobów reagowania w sytuacji konfliktu pomiędzy rodzicami, który narusza prawa dziecka i wpływa negatywnie na pracę szkoły.
  5. Poznanie działań możliwych do podjęcia przez szkołę i nauczycieli w sytuacji naruszenia przez rodziców ucznia praw lub dóbr osobistych nauczyciela.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Współpraca placówki oświatowej i nauczycieli z rodzicami uczniów – wybrane aspekty prawne w ogólnym ujęciu.
  2. Wpływ regulacji prawnych dotyczących współpracy z rodzicami i form kontaktu z nimi zawartych w aktach prawnych wewnętrznych szkoły na pracę placówki oświatowej i nauczycieli.
  3. Władza rodzicielska nad dzieckiem w kontekście współpracy nauczycieli z rodzicami i jej wpływ na prawa i obowiązki szkoły.
  4. Naruszenie praw nauczyciela – sposoby działania i reagowania w placówce oświatowej z uwzględnieniem pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców naruszeń oraz odpowiedzialności nauczycieli.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz nauczyciele szkół

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.