Współpraca nauczycieli oparta na relacji kluczem do sukcesu uczniów – szkoły.

„Szkoła jest tyle warta, ile wart jest nauczyciel”
(F. A. Diesterweg)

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Dobrej szkoły nie da się zbudować jedynie przy pomocy reform strukturalnych czy programowych. Dobra szkoła to przede wszystkim dobrze przygotowani, zaangażowani w swą pracę nauczyciele. 

To nauczyciele są kluczem do właściwego funkcjonowania systemu edukacyjnego. Tworząc kulturę i klimat placówki, decydują o jej pozycji w środowisku. To wspólne działania nauczycieli decydują o tym, jak uczą się i funkcjonują uczniowie. 

Efektywna współpraca nauczycieli polega na wymianie doświadczeń i refleksji nad tym, jak rozwijać i wzmacniania osiągnięć uczniów. Badania potwierdzają, że kiedy nauczyciele ze sobą współpracują, to jednocześnie chętniej i skuteczniej wprowadzają zmiany w swoich praktykach lekcyjnych. Współpracując, łatwiej określa się i osiąga się wspólne cele, wykonuje zadania czy rozwiązuje napotkane problemy. 

Warto więc wzmacniać współpracę poprzez wprowadzanie do szkoły rozwiązań, metod, praktyk, które spowodują, że proces uczenia się i nauczania stanie się wspólną sprawą wszystkich nauczycieli, ale też uczniów, rodziców i dyrekcji szkoły.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 • potrafią wskazać główne czynniki budujące pozycje szkoły w środowisku lokalnym;
 • poznają krok po kroku zasady APU – współpracy nauczycieli w doskonaleniu nauczania;
 • będą wiedzieli, jak usprawnić komunikację, by nie utrudniała współpracy w zespole;
 • poznają skuteczną metodę rozwiązywania konfliktów;
 • dowiedzą się, jak radzić sobie ze stresem i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Klimat i kultura szkoły jako wyznaczniki pozycji szkoły w środowisku lokalnym.
 • Współpraca kadry pedagogicznej głównym czynnikiem podnoszenia jakości pracy szkoły.
 • Zasady etyki zawodowej jako filary autorytetu nauczyciela.
 • Analiza prac uczniów w zespołach nauczycieli – podstawą modyfikacji sposobu nauczania.
 • Asertywność w zespole, czyli jak usprawnić komunikację, by służyła współpracy?
 • Strategie rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem.
 • Współpraca i atmosfera koleżeństwa – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół, specjaliści, wychowawcy,
nauczyciele

WARUNKI SZKOLENIA:

Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń