Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej – realizacja kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Jeden z głównych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024 koncentruje się na zdrowym stylu życia dzieci i młodzieży. Ma on bezpośredni związek z niskim poziomem aktywności fizycznej i stanem zdrowia polskiego społeczeństwa, co ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci i młodzieży. Wyzwaniem dla nauczycieli i rodziców jest utrzymanie i rozwijanie dziecięcego entuzjazmu do bycia aktywnym. Wyniki badań z ostatnich lat wykazały, że dzieci i młodzież mają coraz bardziej negatywny obraz ciała, częstość występowania otyłości wśród dzieci i młodzieży wciąż wzrasta. Nadwaga i otyłość niosą ze sobą społeczne i psychologiczne konsekwencje. Podstawą działań profilaktycznych w szkole powinno być podniesienie poziomu aktywności fizycznej dziecka i obserwacja jego zachowań żywieniowych. Dyrektor szkoły powinien stwarzać warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne działania prozdrowotne. Wiele czynników zależy od nauczycieli: organizacja i atrakcyjność zajęć, ocenianie uczniów, dostosowanie ćwiczeń do możliwości uczniów, możliwość rozwoju zainteresowań w ulubionej dyscyplinie sportowej. Świadomi problemu nauczyciele powinni umieć przygotować odpowiednią ofertę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zachęcających do aktywnego i radosnego udziału.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 • poznanie aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie wychowania fizycznego;
 • umiejętność identyfikacji problemów z aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży poprzez zgromadzenie danych monitorujących sprawność fizyczną uczniów;
 • utrzymanie i rozwijanie dziecięcego entuzjazmu do bycia aktywnym;
 • odkrywanie talentów;
 • formułowanie wymagań edukacyjnych i sposobów sprawdzania osiągnięć z wychowania fizycznego;
 • wspieranie rozwoju i zdrowia młodzieży poprzez wprowadzanie w szkole programów promujących  aktywny styl życia z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej młodych ludzi;
 • umiejętność wpływania na budowanie pozytywnego obrazu ciała ucznia;
 • rozwijanie motywacji do aktywności fizycznej;
 • wspieranie dziecka z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej;
 • wskazanie roli aktywności fizycznej w budowaniu pozytywnej samooceny, samodyscypliny oraz umiejętności nawiązywania relacji społecznych;
 • poznanie ciekawych scenariuszy zajęć zgodnych z diagnozą potrzeb i zainteresowań uczniów.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zmiany w prawie oświatowym wprowadzające nowe obowiązki szkoły i nauczycieli wychowanie fizycznego.
 2. Testy sprawnościowe uczniów poszczególnych klas.
 3. Ustalanie oceny z wychowania fizycznego.
 4. Identyfikacja problemów z aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży.
 5. Odkrywanie talentów sportowych wśród uczniów, rozwijanie sprawności fizycznej.
 6. Budowanie pozytywnego wizerunku ciała dzieci i młodzieży.
 7. Realizacja programów edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
 8. Wspieranie dzieci z nadwagą i otyłością w społeczności szkolnej.
 9. Działania nauczycieli wychowania fizycznego motywujące uczniów do aktywności ruchowej oraz wspieranie rodziców w motywowaniu własnych dzieci do zdrowego stylu życia.
 10. Scenariusze zajęć ruchowych.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści, dyrektorzy i kadra kierownicza szkół.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń