Przeciwdziałanie przemocy wobec nieletnich w szkołach ponadpodstawowych – standardy ochrony małoletnich w świetle przepisów prawa.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Przemoc występująca w wychowaniu dostarcza dziecku wadliwych wzorców zachowań, niszczy jego godność, poczucie bezpieczeństwa. Często staje się przyczyną ucieczek młodzieży z domu rodzinnego czy ze szkoły, wagarowania, przystępowania do agresywnych grup. Krzywdzone psychicznie i fizycznie dzieci przejawiają często w swoim zachowaniu cechy nadpobudliwości, agresji i cynizmu. Z kolei te bardziej wrażliwe cierpią z powodu apatii, depresji, poczucia bezsensu życia.
Udowodniono, że doświadczanie przemocy w dzieciństwie jest związane ze zdrowiem psychicznym w dorosłości. Osoby, które w dzieciństwie doświadczały przemocy, jako dorośli są często pacjentami szpitali psychiatrycznych, a traumatyczne wydarzenia w dzieciństwie uznaje się za jeden z czynników powodujących występowanie niektórych zaburzeń psychicznych, np. uzależnienia od substancji psychoaktywnych, depresji, zaburzeń lękowych i zaburzenia osobowości, radzenie sobie za pomocą alkoholu i innych używek z traumatycznymi wspomnieniami z dzieciństwa.
Uczestnicy szkolenia otrzymają przykładowe Standardy Ochrony Małoletnich, uwzględniające specyfikę szkoły.
Obowiązek wprowadzenia standardów dotyczy wszystkich jednostek działających w systemie oświaty.
Będzie możliwość zadawania pytań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele:

  1. poznanie symptomów krzywdzenia nieletnich;
  2. poznanie obowiązków i zadań nauczycieli w świetle zmian w ustawach
  3. poznanie zasad reagowania na objawy krzywdzenia dziecka/ucznia

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Rozpoznawanie przemocy wobec nieletnich.
  2. Symptomy dziecka/ucznia krzywdzonego.
  3. Postępowanie w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie dziecka.
  4. Przeciwdziałanie przemocy w szkole/przedszkolu.
  5. Przepisy prawa związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – zadania i obowiązki pracowników oświaty.
  6. Procedura Niebieskiej Karty.
  7. Standardy ochrony małoletnich w świetle ustawy – praktyczne rozwiązania.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół i przedszkoli

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.