Prawa ucznia, dziecka, człowieka z uwzględnieniem zagadnienia władzy rodzicielskiej.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Prawa i dobro dziecka to pojęcia zawarte w przepisach Karty Nauczyciela, a ich rozumienie ma istotne znaczenie z punktu widzenia prawidłowego wykonywania zadań przez placówkę oświatową oraz nauczycieli. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku zawiera wprawdzie elementarne prawa dziecka rozumiane jako szersze ujęcie praw człowieka, ale szczególnie ważna dla nauczycieli jest umiejętność realizowania nie tylko powyższych przepisów, ale także respektowania praw ucznia, które to stanowią węższy od praw dziecka obszar i przysługują dzieciom posiadającym status ucznia. Trudności powoduje również praktyczne zrozumienie od strony prawnej pojęcia „dobra dziecka”. Wobec lakoniczności przepisów prawa, niezbędna jest nauczycielom znajomość ugruntowanego w tym obszarze orzecznictwa sądów powszechnych. Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni zarówno z prawami człowieka, dziecka oraz prawami ucznia i będą uczyć się praktycznego ich rozumienia i realizowania. Poznają także stanowiska sądów powszechnych, co ułatwi ich codzienną pracę.

Ponadto w kontekście tego tematu istotne jest także zagadnienie władzy rodzicielskiej i jej zakresu, który przysługuje rodzicom uczniów i także ma wpływ na sposób realizacji praw dziecka i ucznia w szkole. Na szkoleniu zostanie więc poruszona tematyka władzy rodzicielskiej, omówiony zostanie jej zakres oraz sposób postępowania placówki oświatowej i nauczycieli w sytuacji ograniczenia lub pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Uczestnik pozna prawa człowieka, dziecka i ucznia.
  2. Pozna sposoby i techniki wprowadzania praw ucznia w aktach prawnych wewnątrzszkolnych.
  3. Będzie wiedział jak realizować prawa dziecka i ucznia w praktyce.
  4. Pozna sposoby działania w przypadku naruszenia praw ucznia.
  5. Zapozna się z wpływem ograniczenia lub pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej nad dzieckiem na pracę placówki oświatowej i nauczycieli.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Prawa człowieka, dziecka, ucznia – sposób regulacji w wybranych aktach prawnych.
  2. Wpływ regulacji prawnych dotyczących praw ucznia zawartych w statucie na pracę placówki oświatowej i nauczycieli.
  3. Naruszenie praw ucznia – sposoby działania i reagowania w placówce oświatowej z uwzględnieniem pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców naruszeń.
  4. Władza rodzicielska nad dzieckiem w kontekście praw dziecka i praw ucznia i jej wpływ na prawa i obowiązki nauczycieli.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.