Prawa i obowiązki rodziców - za co jest odpowiedzialny rodzic , a za co szkoła?

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Jednym z warunków podnoszenia jakości pracy szkoły, w drodze współpracy z rodzicami, jest nie tyko zaangażowany w życie szkoły rodzic ucznia, ale również nauczyciel świadomy praw i obowiązków rodziców. Bywa, że współpraca jest utrudniona także z powodu zbyt powierzchownej znajomości przez nauczycieli przepisów prawa, uniemożliwiającej podjęcie efektywnego dialogu z roszczeniowym rodzicem. Rodzic, mając tę świadomość, potrafi skutecznie wpływać na postawy i działania nauczycieli, ale też i dyrektorów.

Zaangażowanie rodziców we współpracę ze szkołą to nie tylko efekt określonych postaw rodziców, ale również odpowiednie zachęty ze strony wychowawców. Wychowawca, w celu zaplanowania efektywnej współpracy z rodzicami powinien uprzednio zdiagnozować potencjał rodziców oraz zapoznać rodziców z podstawami prawnymi ich działania i określić swoje oczekiwania względem tej współpracy, ale też uświadomić rodziców o skutkach zaniedbywania ich obowiązków względem dzieci, wskazując na konkretne przepisy prawa.

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z podstawami prawnymi współpracy z rodzicami, obowiązkami rodziców wobec szkoły, a także prawnymi możliwościami oddziaływania na rodziców dzieci, które podejmują działania ryzykowne czasami prowadzące do demoralizacji.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cel szkolenia: wyposażenie uczestników szkolenia w umiejętność prowadzenia skutecznej współpracy z rodzicami uczniów, w tym  w oparciu o podstawy prawne.
Uczestnicy szkolenia poznają:

 1. prawa i obowiązki rodziców wynikające z przepisów prawa
 2. zasady skutecznego oddziaływania na postawy rodziców wobec szkoły
 3. podstawy prawne i płaszczyzny współpracy z rodzicami
 4. obowiązki szkoły i rodziców wynikające z ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Obowiązki rodziców wynikające z przepisów prawa oświatowego.
  2. Prawa rodziców w świetle ustawy Prawo oświatowe i rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
  3. Prawa i obowiązki rodziców w świetle ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
  4. Zadania szkoły i rodziców w świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2022 o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich:
   1. definicja demoralizacji,
   2. społeczny i prawny obowiązek powiadamiania odpowiednich organów,
   3. nowe uprawnienia dyrektora szkoły,
   4. środki oddziaływania wychowawczego,
   5. środki wychowawcze,
   6. inne środki stosowane przez sąd rodzinny.
  5. Komunikacja z rodzicem „trudnym” – negocjacje i mediacje.
  6. Odpowiedzialność szkoły za czyny niedozwolone nieletnich.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz nauczyciele szkół

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.