Prawa i obowiązki nauczycieli i rodziców w świetle przepisów prawa oświatowego. Odpowiedzialność prawna rodziców i szkoły.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Jednym z warunków podnoszenia jakości pracy szkoły, w drodze współpracy z rodzicami, jest nie tyko zaangażowany w życie szkoły rodzic ucznia, ale również nauczyciel świadomy praw i obowiązków rodziców, ale też znający swoje prawa i obowiązki. Bywa, że współpraca jest utrudniona także z powodu zbyt powierzchownej znajomości przez nauczycieli przepisów prawa, uniemożliwiającej podjęcie efektywnego dialogu z roszczeniowym rodzicem. Rodzic, mając tę świadomość, potrafi skutecznie wpływać na postawy i działania nauczycieli, nierzadko i dyrektorów.

Wychowawca, w celu zaplanowania efektywnej współpracy z rodzicami powinien uprzednio zdiagnozować potencjał rodziców oraz zapoznać rodziców z podstawami prawnymi ich działania, podkreślając znaczenie roli świadomego swoich  obowiązków rodzica.  Rolą nauczyciela jest również uświadomienie rodziców o skutkach zaniedbywania ich obowiązków względem dzieci, wskazując na konkretne przepisy prawa.  

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania się z podstawami prawnymi współpracy z rodzicami, obowiązkami rodziców wobec szkoły, a także prawnymi możliwościami oddziaływania na rodziców dzieci, które podejmują działania ryzykowne czasami prowadzące do demoralizacji.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cel szkolenia: wyposażenie uczestników szkolenia w umiejętność prowadzenia skutecznej współpracy z rodzicami uczniów, w tym  w oparciu o podstawy prawne.

 Uczestnicy szkolenia poznają:

 • prawa i obowiązki nauczycieli
 • prawa i obowiązki rodziców
 • zasady skutecznego oddziaływania na postawy rodziców wobec szkoły
 • podstawy prawne i płaszczyzny współpracy z rodzicami
 • obowiązki szkoły i rodziców wynikające z ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Treści szkolenia:

 • Prawa nauczycieli wynikające z przepisów Karty Nauczyciela, ustawy – Prawo oświatowe i rozporządzeń wykonawczych do ustaw.
 • Obowiązki nauczycieli w świetle prawa oświatowego.
 • Obowiązki rodziców wynikające z przepisów prawa oświatowego.
 • Prawa rodziców w świetle ustawy – Prawo oświatowe i rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
 • Prawa i obowiązki rodziców w świetle ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 • Zadania szkoły i odpowiedzialność rodziców w świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2022 o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich:
 • przejawy demoralizacji,
 • społeczny i prawny obowiązek powiadamiania odpowiednich organów,
 • nowe uprawnienia dyrektora szkoły – środki oddziaływania wychowawczego.
 • Komunikacja z rodzicem „trudnym”.
 • Odpowiedzialność szkoły za czyny niedozwolone nieletnich.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz nauczyciele szkół

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.