Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

„Sz(t)uka jedności w różnorodności”

/ P. Michoń i M. Smoczyńska /

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 737), podobnie jak w poprzednich latach, Minister ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025.

W nowym roku szkolnym mamy kontynuację priorytetu, wg którego pracowały szkoły w roku szkolnym 2023/24, a dotyczył on doskonalenia kompetencji nauczycieli w pracy z uczniami
z doświadczeniem migracyjnym, co nadaje szczególne znaczenie nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Migracja stawia wiele wyzwań zarówno przed dorosłymi jak i przed dziećmi, które wychowane w innym kręgu kulturowym doświadczają odmienności w różnych dziedzinach życia – muszą więc mierzyć się z różnymi trudnościami.

Pracując z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym, nauczyciele również napotykają wiele utrudnień. Należy przełamać bariery braku zaufania, niechęci, stereotypów, czasami lęku. Trzeba pokonać różnice kulturowe, poradzić sobie z dużym zróżnicowaniem poziomu znajomości języka polskiego oraz uwzględnić różnice między systemami edukacji. Nie jest to łatwe zadanie, należy więc cały czas doskonalić kompetencje nauczycieli w zakresie pracy
w klasach międzykulturowych.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Poznają możliwe konsekwencje migracji wpływające na funkcjonowanie dziecka;
 2. Dowiedzą się, jak przeprowadzić diagnozę ucznia cudzoziemca;
 3. Potrafią przygotować i dostosować wymagania edukacyjne do jego potrzeb i możliwości;
 4. Poznają model WISE przydatny do pracy w klasach międzykulturowych;
 5. Potrafią zbudować scenariusz zajęć w oparciu o model WISE, by integrować uczniów w procesie nauczania.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wielokulturowość w klasie, czyli kilka słów o akulturacji i jej strategiach.
 2. Indywidualizacja nauczania – rozwiązanie prawne w pracy z uczniem cudzoziemcem.
 3. Diagnoza umiejętności ucznia cudzoziemskiego – przykładowe sposoby.
 4. Dostosowanie materiałów edukacyjnych do możliwości uczniów cudzoziemców.
 5. Praca w klasie międzykulturowej wg modelu WISE – zasady, praktyczne rozwiązania.
 6. „Uczyć się od siebie”, czyli pozalekcyjna edukacja uczniów cudzoziemców – dobre praktyki dot. szkolnej integracji.
 7. Kryteria i narzędzia służące ocenianiu – informacja zwrotna.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli i przewodniczących zespołów, dyrektorów szkól i  placówek. 

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online zapytania na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.