Praca domowa uczniów po zmianach w przepisach prawa.
NOWOŚĆ !!!

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

W ostatnich latach toczyła się dyskusja na temat sensu zadawania prac domowych, a także tego, jaki mają wpływ na dobrostan ucznia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 438) zostały wprowadzone istotne zmiany. Istotą tych zmian jest wprowadzenie rozwiązań polegających na niezadawaniu przez nauczycieli uczących w klasach I–III szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wyjątek w zakresie pisemnych prac domowych będą stanowiły ćwiczenia usprawniające motorykę małą, które będą obowiązkowe dla ucznia, a nauczyciel będzie mógł ustalić z nich ocenę.  W klasach IV–VIII – zmiana dotyczy braku obowiązku wykonania przez uczniów pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych zadawanych przez nauczyciela do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych oraz nieocenianiu wykonania albo niewykonania tej pracy domowej przez ucznia. Podczas szkolenia dowiedzą się z Państwo, jakie są przykładowe rozwiązania i dobre praktyki przydatne w zadawaniu prac domowych zgodnie z wymogami rozporządzenia oraz jakie wnioski płyną z badań naukowych na temat prac domowych. Omówimy także różnorodne czynniki i strategie, wynikające z nich dla praktyki szkolnej.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Nauczyciel będzie wiedział, co mówi prawo oświatowe o zadawaniu prac domowych.
 2. Zada uczniom prace przemyślane i zgodne z rozporządzeniem.
 3. Będzie umiał przekazać rodzicom ideę nowych rozwiązań i włączyć ich do współpracy.
 4. Potrafi pokazać uczniom nowe rozwiązania w edukacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Analiza prawa oświatowego w sprawie zmian w zadawaniu pracy domowej.
 2. Co zamiast prac domowych?
 3. Sposoby oceny samodzielnej pracy najmłodszych uczniów.
 4. Włączenie rodziców uczniów klas I-III do pomocy w nauce swoim dzieciom.
 5. Przykłady prac domowych w kasach I-III.
 6. Nowe przepisy o pracach domowych w klasach IV-VIII.
 7. Jak oceniać zadania domowe w klasach starszych.
 8. Rola rodziców w nowej sytuacji prawnej.
 9. Omówienie wybranych badań dotyczących prac domowych.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów, nauczycieli szkół, przewodniczących zespołów nauczycielskich.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne(180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.