Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole / przedszkolu w świetle najnowszych zmian prawnych.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Prawa i dobro dziecka to pojęcia zawarte w przepisach Karty Nauczyciela, a ich rozumienie ma istotne znaczenie z punktu widzenia prawidłowego wykonywania zadań przez placówkę oświatową oraz nauczycieli. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku zawiera wprawdzie elementarne prawa dziecka rozumiane jako szersze ujęcie praw człowieka, ale szczególnie ważna dla nauczycieli jest umiejętność realizowania nie tylko powyższych przepisów, ale także respektowania praw ucznia, które to stanowią węższy od praw dziecka obszar i przysługują dzieciom posiadającym status ucznia. Trudności powoduje również praktyczne zrozumienie od strony prawnej pojęcia „dobra dziecka”. Wobec lakoniczności przepisów prawa, niezbędna jest nauczycielom znajomość ugruntowanego w tym obszarze orzecznictwa sądów powszechnych. Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni zarówno z prawami człowieka, dziecka oraz prawami ucznia i będą uczyć się praktycznego ich rozumienia i realizowania. Poznają także stanowiska sądów powszechnych, co ułatwi ich codzienną pracę.

Ponadto w kontekście tego tematu istotne jest także zagadnienie władzy rodzicielskiej i jej zakresu, który przysługuje rodzicom uczniów i także ma wpływ na sposób realizacji praw dziecka i ucznia w szkole. Na szkoleniu zostanie więc poruszona tematyka władzy rodzicielskiej, omówiony zostanie jej zakres oraz sposób postępowania placówki oświatowej i nauczycieli w sytuacji ograniczenia lub pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia pozna aktualnie przepisy prawa dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Słuchacz potrafi zdiagnozować swoich uczniów i zaplanować formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Uczestnik będzie wiedział, jak dokumentować działania związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 4. Słuchacz potrafi dokonać oceny efektywności udzielanej pomocy i zaplanować działania naprawcze.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zmiany w przepisach prawa dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Zadania nauczycieli, wychowawców, specjalistów związane z pomocą psychologiczno – pedagogiczną uczniom w szkole, przedszkolu.
 3. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychoedukacyjnych uczniów ze SPE – metody, narzędzia.
 4. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole – praktyczne wskazówki.
 5. Dokumentowanie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej – wzory dokumentów – procedury, WOPFU, IPET, wnioski, pisma, inne formularze.
 6. Analiza i ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej – sposoby, realizacja wniosków.
 7. Współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali, w której można wyświetlić pokaz slajdów.