Podstawy pomiaru dydaktycznego i ich wykorzystanie w codziennej pracy nauczyciela.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

     Umiejętność budowania lub świadomego wyboru i doboru narzędzi sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności uczniów, czyli ich osiągnięć edukacyjnych, jest niezwykle ważnym aspektem pracy nauczyciela. Uzyskane, dzięki zastosowaniu pomiaru dydaktycznego, informacje służą nie tylko porównaniu efektów uzyskanych przez uczniów z wymaganiami programowymi, ale też wpływają na modyfikowanie metod i form pracy z uczniami oraz doskonalenie umiejętności dydaktycznych nauczyciela. Dobrze skonstruowane lub dobrane narzędzie pomiarowe (test – rozumiany jako zbiór zadań przeznaczonych do rozwiązania przez ucznia w określonej jednostce czasu) pozwoli trafnie, rzetelnie i obiektywnie zbadać poziom wiedzy i umiejętności uczniów, a także przekazać tę informację zainteresowanym podmiotom.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnicy szkolenia uporządkują posiadaną wiedzę na temat budowy i zasad konstruowania narzędzia pomiarowego (testu).
 2. Słuchacze skonstruują/przeanalizują klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych.
 3. Nauczyciele poznają na przykładzie sposób analizy ilościowej i jakościowej wyników testu.
 4. Wskażą czynniki kontekstowe, które mogą wpływać na wynik testu.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Test jako narzędzie pomiarowe:
  a) plan testu,
  b) kartoteka testu,
  c) rodzaje zadań.
 2. Błędy popełniane przez konstruktorów testów.
 3. Klucz odpowiedzi i schemat punktowania zadań otwartych.
 4. Analiza ilościowa i jakościowa wyników testowania (przykład).
 5. Wpływ czynników kontekstowych na wynik testowania.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.