Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny – jak realizować kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/24.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

     Jeden z głównych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024 koncentruje się na wdrażaniu wsparcia dzieciom i rodzinom wysokiej jakości. Celem jest umożliwienie uczenia się i aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły uczniom z niepełnosprawnościami, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wspomaganie rodzin tego potrzebujących. Wszyscy oni będą wymagali opieki i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego ze strony nauczycieli i specjalistów.

     Od września roku szkolnego 2023/2024 nacisk położony będzie na współpracę środowiska przedszkolnego, szkolnego – rodziców, nauczycieli, specjalistów oraz z instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny, by uczniowie i rodziny otrzymali potrzebną pomoc i wsparcie adekwatne do rozpoznanych potrzeb.

     Podczas szkolenia przedstawione zostaną aktualne przepisy prawa oświatowego regulujące organizację udzielanej pomocy psychologiczno–pedagogicznej,  wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, najistotniejsze symptomy trudności edukacyjnych, zaburzeń emocjonalno–społecznych dzieci i młodzieży, metody i sposoby rozpoznawania indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, potrzeb rodzin wymagających pomocy, praktyczne wskazówki dotyczące dobrej organizacji udzielanego wsparcia, zasady współpracy wychowawców, nauczycieli, specjalistów i rodziców, zasady dobrej współpracy międzysektorowej –instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.  Przedstawione zostaną przykłady dobrych praktyk, materiały edukacyjne, praktyczne wskazówki dotyczące dokumentowania powyższych działań.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 • poznanie aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących pomocy psychologiczno — pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
 • uzyskanie umiejętności rozpoznawania najistotniejszych symptomów trudności i niepowodzeń edukacyjnych oraz zaburzeń emocjonalno – społecznych dzieci i młodzieży oraz rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów wymagających wsparcia, rozpoznawania potrzeb rodzin wymagających pomocy
 • poznanie zadań na swoim stanowisku pracy związanych z udzielaniem wsparcia uczniom oraz zasad dobrej współpracy z innymi nauczycielami, specjalistami i rodzicami, a także instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
 • poszerzenie umiejętności w zakresie udzielania pomocy i wsparcia uczniowi z niepowodzeniami edukacyjnymi, z zaburzeniami emocjonalno – społecznymi, ze SPE oraz rodzinom.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Aktualne przepisy prawa oświatowego dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 2. Zadania i odpowiedzialność wychowawców, nauczycieli, specjalistów w zakresie udzielanego wsparcia dzieciom, uczniom, rodzinom.
 3. Rozpoznawanie symptomów trudności edukacyjnych, zaburzeń emocjonalno – społecznych oraz indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów – metody
 4. Rozpoznawanie problemów w rodzinach i potrzeb dotyczących udzielanej pomocy.
 5. Rekomendacje dla szkoły w zakresie podnoszenia dostępności i jakości wsparcia i pomocy udzielanej dzieciom, uczniom, rodzinom – planowanie, organizacja, przebieg, ocena efektywności i dokumentowanie.
 6. Zasady dobrej współpracy wychowawców, nauczycieli, specjalistów i rodziców w szkole w zakresie udzielanego wsparcia uczniom ze SPE.
 7. Współpraca międzysektorowa – instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny – zasady budowania dobrych relacji, dokumentowanie współpracy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, wychowawcy, specjaliści.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń