Organizacja pracy nauczyciela w nowym roku szkolnym 2023/24 – opracowanie niezbędnej dokumentacji w oparciu o aktualne przepisy prawa.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

     Organizacja nowego roku szkolnego to nie tylko zadania dla dyrektora i kadry kierowniczej, ale również dla nauczycieli. Zadania związane z nowymi przepisami prawa, aktualizacja zapisów statutowych, diagnoza sytuacji wychowawczej i opracowanie wspólnie z rodzicami programu wychowawczo- profilaktycznego, zaplanowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opracowanie wymagań edukacyjnych, dokumentacja procesu nauczania to niektóre z nich.
      Podczas szkolenia przedstawimy sposoby prowadzenia wymienionej dokumentacji, podpowiemy jak sprawnie ją opracować i jak dokumentować jej realizację. Podamy przykładowe opracowania planów pracy zespołów, strukturę programu wychowawczo- profilaktycznego, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych, przykładową dokumentacje dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zwrócimy uwagę na czynniki ryzyka i czynniki chroniące wynikające z diagnozy. Nauczyciel otrzyma pełną informację, jak sprawnie i zgodnie z przepisami prawa przygotować się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia pozna nowe przepisy prawa dotyczące organizacji nowego roku szkolnego.
 2. Będzie wiedział, jak te przepisy prawa wpływają na tworzenie dokumentów niezbędnych w jego pracy.
 3. Potrafi we współpracy z zespołem opracować dokumenty zgodnie z przepisami prawa.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Omówienie i analiza przepisów prawa dotyczących organizacji nowego roku szkolnego.
 2. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa i kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego
 3. Plany pracy zespołów – konieczność opracowania.
 4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
 5. Program wychowawczo-profilaktyczny – uwzględnienie wyników diagnozy i aktualnych zmian.
 6. Wymagania edukacyjne – podanie uczniom i rodzicom.
 7. Dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 8. Dokumentacja przebiegu nauczania.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści, dyrektorzy i kadra kierownicza szkół.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji papierowej i elektronicznej; podczas szkoleń online – tylko w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.