Ocenianie wspierające uczniów ze SPE w modelu edukacji włączającej.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

     Ważną kwestią procesu kształcenia jest ocenianie postępów ucznia, zdobytej wiedzy i umiejętności. Zgodnie z prawem oświatowym ocenianie ma motywować, dostarczać informacji oraz wspierać uczniów, szczególnie tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
     Dlatego w modelu edukacji włączającej promowane jest ocenianie wspierające uczniów, szczególnie tych ze SPE, czyli ocenianie kształtujące.
Komitet Psychologii PAN odejście od stopni na rzecz oceny kształtującej w ocenianiu bieżącym uzasadnił następująco:

„Ocena ze strony nauczyciela odgrywa swoją formatywną rolę, czyli jest prorozwojowa, tylko wtedy, gdy dostarcza dziecku informacji pomagających mu się uczyć, a więc umożliwia: (1) uświadomienie sobie, co robi dobrze, a co źle, (2) zrozumienie istoty popełnianych błędów, (3) wskazuje drogi poprawy, ale przede wszystkim, (4) wskazuje, w czym dziecko jest kompetentne, co osiągnęło dzięki swemu wysiłkowi. Taki sposób oceniania wzmacnia wytrwałość uczącego się dziecka, buduje jego poczucie sprawstwa, w tym odpowiedzialności za własne działania, a w efekcie kształtuje zdolność samoregulacji, tak ważną w kolejnych etapach kształcenia oraz w życiu” (Stanowisko Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk w odniesieniu do inicjatywy ,,Dziecko bez stopni”, przyjęte na zebraniu plenarnym 27 listopada 2014 r. w Warszawie, bit.ly/2K1Nr46).

     Celem oceniania kształtującego jest doprowadzenie do sukcesu ucznia i nauczyciela. Zatem warto poznać elementy OK i zasady ich stosowania oraz podjąć próbę ich wprowadzenia do praktyki szkolnej.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  • poszerzenie wiedzy na temat funkcji oceny szkolnej i aktualnych regulacji prawnych dotyczących oceniania, szczególnie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • poznanie strategii oceniania kształtującego i zasad ich stosowania w procesie kształcenia, w modelu edukacji włączającej;
  • poznanie metod i sposobów pracy stosowanych w ocenianiu kształtującym

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Funkcje oceny szkolnej i aktualne regulacje prawa dotyczące oceniania, szczególnie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  2. Ocenianie kształtujące (OK) w edukacji włączającej – na czym polega?
  3. Strategie OK i ich stosowanie w praktyce szkolnej, podczas bieżącej pracy z uczniami.
  4. Planowanie lekcji zgodnie z ideą OK, uwzględniając zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów.
  5. Metody i sposoby pracy z uczniami w trakcie lekcji, zgodne z ideą OK.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.