Model edukacji włączającej w praktyce szkolnej.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

     Edukacja włączająca, inaczej inkluzyjna jest jednym z podejść nowoczesnej edukacji, mającej przygotować uczniów do wyzwań współczesnego i przyszłego świata.

     Jest to podejście rekomendowane przez MEiN, jako edukacja wysokiej jakości dla każdego ucznia. Ministerstwo już podjęło wiele działań mających na celu podniesienie jakości edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach poprzez wdrażanie i przygotowanie kolejnych zmian legislacyjno – organizacyjnych, min. we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej.

      Włączanie to proces, który pomaga przezwyciężyć bariery ograniczające obecność, uczestnictwo i osiągnięcia uczniów (UNESCO 2017).

      Idea edukacji włączającej jest oparta na założeniu, iż to system szkolny dostosowuje się do indywidualnego tempa nauki, zdolności, możliwości dziecka, a nie dziecko należy zmieniać i dostosowywać do tego systemu. Inkluzja porusza kwestie związane z prawem każdego dziecka do uczęszczania do szkoły masowej, w której powinno mu się zapewnić wsparcie niezbędne do prawidłowego rozwoju oraz gdzie powinno byś szanowane i cenione za to, kim jest. Należy to rozumieć jako rozszerzenie praktyki i polityki szkoły równych możliwości (K. Adaśko, 2020). Nauczyciele powinni umieć wspierać naukę uczniów w sposób dostosowany do ich zróżnicowanych potrzeb, uzdolnień i tempa rozwoju.

     Podczas szkolenia przedstawione zostaną założenia modelu edukacji włączającej oraz praktyczne wskazówki do jego wdrażania w szkole.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  • poznanie założeń modelu edukacji włączającej
  • poszerzenie umiejętności w zakresie diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, możnych stron, potencjału uczniów ze SPE
  • poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie indywidualizacji procesu kształcenia i wychowania do potrzeb i możliwości uczniów
  • poznanie praktycznych sposobów włączania wszystkich uczniów w życie szkoły

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Założenia modelu edukacji włączającej.
  2. Dotychczasowe oraz przyszłe działania MEiN w zakresie edukacji włączającej.
  3. Diagnoza indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów ze SPE – metody, narzędzia.
  4. Uniwersalne projektowanie zajęć drogą do zaspokajania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych. Praktyczne wskazówki do pracy na lekcjach.
  5. Zapewnienie odpowiedniej pomocy i wsparcia uczniom ze SPE. Współpraca nauczycieli, specjalistów i rodziców.
  6. Budowanie pozytywnego klimatu szkoły, zapewniającego bezpieczeństwo i aktywny udział w życiu szkoły wszystkim uczniom – przykładowe działania, rozwiązania.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści szkolni.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.