Mobbing na przykładzie praktyki pracy w placówce oświatowej – ujęcie prawne obejmujące budowanie relacji pracowniczych

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Zgodnie z regulacjami wynikającymi z Kodeksu pracy przeciwdziałanie mobbingowi jest obowiązkiem nałożonym na pracodawcę, który to może w tym celu stosować środki organizacyjne oraz perswazyjne. Dodatkowo, gdy środki te okażą się nieskuteczne, pracodawca może stosować sankcje wobec pracowników. Jedną z metod przeciwdziałania mobbingowi, dzięki której pracodawca zwiększa swoje szanse na uwolnienie się od odpowiedzialności prawnej z tytułu wystąpienia mobbingu, jest pogłębianie poziomu świadomości pracowników o tym zjawisku, a także o wadze łączących ich relacji międzyludzkich poprzez organizację szkoleń w tym obszarze.

Konstrukcja szkolenia oparta jest o aspekty prawne zjawiska mobbingu. Prowadząca analizuje z uczestnikami szkolenia wszystkie elementy mobbingu, każdorazowo podając przykłady praktyczne wynikające z orzecznictwa sądów powszechnych. Dzięki temu nauczyciele nabywają umiejętność samodzielnego rozpoznawania i reagowania na nieprawidłowe działania i zachowania w grupie pracowniczej. Sposób ujęcia zagadnienia nie pomija ważnego aspektu dotyczącego budowania i utrzymywania prawidłowych relacji pomiędzy pracownikami placówki oświatowej. Powyższe ma bowiem nieoceniony wpływ na rozmiar ich zaangażowania w wykonywanie swoich obowiązków i ogólną atmosferę pracy. Niezwykle istotne jest, by nauczyciele rozumieli przepisy prawa i znali orzecznictwo sądów powszechnych, dzięki któremu dowiedzą się jakie działania i zachowania nie są dopuszczalne i godzą w relacje pracownicze.

Dzięki szkoleniu nauczyciele poznają specyfikę zjawiska mobbingu w kontekście prawnym i nauczą się rozróżniać mobbing od konfliktów pomiędzy pracownikami. Ponadto dzięki analizie orzecznictwa sądów powszechnych uczestnicy szkolenia poznają zasady jakimi należy kierować się budując i utrzymując relacje pracownicze. Przedstawione zostaną przykłady działań i zachowań wyczerpujących znamiona mobbingu. Ponadto w trakcie szkolenia zostanie zwrócona uwaga uczestników na odróżnienie działań i zachowań, które wyczerpują znamiona mobbingu od egzekwowania przez pracodawcę odpowiedzialności pracowniczej. Na szkoleniu wskazane zostaną także przykłady regulacji prawnych możliwych do zastosowania w procedurze antymobbingowej.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Zapoznanie uczestników z aspektami prawnymi zjawiska mobbingu.
  2. Nauczenie uczestników rozpoznawania działań i zachowań wyczerpujących znamiona mobbingu, w tym umiejętności odróżniania mobbingu od egzekwowania odpowiedzialności pracowniczej.
  3. Nauczenie uczestników rozpoznawania działań i zachowań stanowiących konflikty pracownicze.
  4. Zapoznanie uczestników z przykładami praktycznymi pochodzącymi z praktyki pracy radcy prawnego.
  5. Zapoznanie uczestników z zasadami budowania i utrzymywania prawidłowych relacji pracowniczych.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Mobbing – wybrane aspekty prawne w ogólnym ujęciu.
  2. Mobbing, a odpowiedzialność prawna nauczycieli – różnice w ogólnym ujęciu.
  3. Przesłanki mobbingu na przykładach pochodzących z orzecznictwa sądów powszechnych – ujęcie praktyczne.
  4. Roszczenia i odpowiedzialność z tytułu mobbingu.
  5. Dokumentacja wewnętrzna placówki oświatowej – sposoby działania i reagowania w placówce oświatowej z uwzględnieniem pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców naruszeń oraz odpowiedzialności nauczycieli.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 3 godziny (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.