Kształtowanie myślenia analitycznego poprzez nauczanie interdyscyplinarne.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Proponowana tematyka szkolenia jest realizacją jednego z priorytetów polityki oświatowej państwa, obowiązujących w roku szkolnym 2024/2025.
Interdyscyplinarność jest odzwierciedleniem tego, jak działamy w codziennym życiu, łącząc wiedzę z różnych dziedzin.
W praktyce szkolnej powinna polegać na szukaniu punktów stycznych między przedmiotami lub budowaniu zadań opartych na problemie, przy rozwiązywaniu którego uczniowie wykorzystują różnorodne umiejętności.
Punktem wyjścia do utworzenia zadania interdyscyplinarnego może być odszukanie przez nauczycieli różnych przedmiotów powiązanych ze sobą zagadnień.
Dla młodego człowieka bardzo trudnym, a może nawet niewykonalnym jest zadanie, aby zrozumieć samemu wszystkie związki i relacje pomiędzy zjawiskami w otaczającej go rzeczywistości. Na poziomie szkolnym uczeń nie jest w stanie samodzielnie zaobserwować licznych powiązań pomiędzy przedmiotami, ani przenieść wiedzy z poszczególnych dyscyplin na wyjaśnienie spraw, które otaczają go w życiu codziennym.
Wprowadzając zadania międzyprzedmiotowe na lekcjach pokazujemy uczniom, jak różne dziedziny łączą się ze sobą oraz jak korzystać z powiązań między nimi na co dzień.
Na interdyscyplinarność nauczania składają się: nowe podejście opracowywania treści z różnych przedmiotów, wielokierunkowy charakter poruszanych zagadnień, innowacyjne metody stosowane w procesie nauczania – uczenia się, wykorzystanie opracowanych treści i zagadnień w praktyce, co umożliwia ukazywanie uczniom całościowego obrazu świata.
Wiele krajów, których liderem jest Finlandia, stara się wprowadzać nauczanie interdyscyplinarne zarówno poprzez codzienne zajęcia edukacyjne, prowadzenie projektów, czy też kilkudniowych wydarzeń szkolnych skierowanych na konkretny proces lub zagadnienie.
Podczas szkolenia będzie możliwość zadawania pytań, będą też podane przykładowe sposoby realizacji celów nauczania interdyscyplinarnego.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. przybliżenie problematyki interdyscyplinarności w nauczaniu szkolnym;
  2. wskazanie zalet interdyscyplinarnego realizowania treści programowych;
  3. wskazanie na przykładowe projekty interdyscyplinarne.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Co to jest interdyscyplinarność?
  2. Podejście problemowe w edukacji szkolnej – nauczanie interdyscyplinarne.
  3. Projekty międzprzedmiotowe.
  4. Innowacyjne metody stosowane w procesie nauczania – uczenia się.
  5. Kształtowanie kompetencji przyszłości.
  6. Zalety interdyscyplinarności dla uczniów i nauczycieli.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli i przewodniczących zespołów, dyrektorów szkół  i placówek.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online zapytania na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.