Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.

„Beate vivere est honeste vivere” / Żyć szczęśliwie, jest żyć uczciwie”/
(Cyceron )

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Edukacja klasyczna jest to sprawdzony przez wieki sposób formowania ludzkich charakterów oparty na formowaniu cnót moralnych. W edukacji klasycznej chodzi nie tyle o to, by człowieka przygotować do zawodu, ale by go rozwinąć wewnętrznie, by stał się po prostu mądry.

Jak to przełożyć na praktykę polskiej szkoły? Jak wdrożyć elementy edukacji klasycznej do systemu kształcenia?

Nie jest to proste – chodzi o to, żeby na początek wprowadzić pewną metodę edukacji klasycznej do tych przedmiotów, które już istnieją, co umożliwi rozwój duchowy i fizyczny młodego człowieka. Chodzi bowiem o zdolność poznania prawdy, decydowania o tym, co jest dobre, rozpoznawania dóbr, hierarchizowania ich – układania w swoim własnym życiu. Niezwykle ważna jest tu edukacja filozoficzna, za sprawą poszukiwania odpowiedzi na pytania, o cel i sens ludzkiego istnienia.

Edukacja klasyczna zakładała, że bez wykształcenia ogólnego, nie może być mowy
o wartościowym wychowaniu człowieka – nie można zrezygnować z kształtowania charakteru poprzez nieustanne dążenie do dobrego działania i zwalczania wad.

Trzeci z kierunków polityki oświatowej państwa wyraźnie mówi również o konieczności zakorzenienia człowieka w dziedzictwie cywilizacyjnym. Winno się to dokonywać poprzez wskazanie kanonu kultury, rozumianego jako punkt odniesienia dla wszystkich działań podejmowanych w obszarze kształcenia i wychowania oraz sięgnięcie po narzędzia, takie jak np. nauczanie łaciny.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele szkolenia – nauczyciele:

 • poznają podstawowe pojęcia związane z edukacją klasyczną;
 • dowiedzą się, jak wdrażać elementy edukacji klasycznej do systemu kształcenia;
 • potrafią zaprojektować działania edukacyjne przybliżające uczniom dziedzictwo cywilizacyjne Europy;
 • dowiedzą się, jak w procesie wychowania kształtować postawy moralne uczniów;
 • poznają cele i zasady tutoringu w budowaniu relacji z uczniami.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Klasyczny ideał kształcenia i wychowania – zarys ogólny.
 2. Sprawności moralne podstawą kształcenia charakteru ucznia w procesie wychowania.
 3. Kompetencje a klasyczne metody nauczania.
 4. Sztuki wyzwolone we współczesnej edukacji.
 5. O potrzebie nauczania filozofii w edukacji współczesnej.
 6. Retoryka sposobem na rozwijanie kultury umysłowej wśród młodzieży.
 7. Kulturowe i edukacyjne znaczenie łaciny.
 8. Mistrz – nauczyciel – tutor – cele i zadania.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści, dyrektorzy i kadra kierownicza szkół.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń