Kompetencje XXI wieku - koncepcja 4K

„ Możemy przygotować dzieci do egzaminów lub do życia.”

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Dynamiczne przemiany cywilizacyjne, jakich jesteśmy świadkami, stawiają przed systemem kształcenia nowe wymagania. Dzisiejsi uczniowie kilka razy w swoim życiu zmienią zawód, dlatego będą potrzebowali różnorodnych umiejętności.
W szybko zmieniającym się społeczeństwie celem kształcenia nie jest już jedynie zapamiętywanie informacji i zdobywanie wiedzy, ale nauka pracy w zespole, nauka „uczenia się” i zasady DI (Destination Imagination): współpraca, myślenie krytyczne i twórcze rozwiązywanie problemów.
Konieczne jest kształtowanie takich kompetencji, które dadzą uczniom szansę na odniesienie w życiu sukcesu. Są to kompetencje, które określa się mianem 4K: krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja i kooperacja.
Kluczowe zatem wydaje się uczenie uczenia się, które pozwoli na utrzymanie wysokiego poziomu kompetencji i dostosowanie się do wymagań otoczenia.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 • poznają rolę i znaczenie kształtowania czterech kompetencji w pracy z uczniami;
 • poznają przykładowe narzędzia do identyfikacji i selekcji informacji;
 • dowiedzą się, jak rozwijać wśród uczniów kreatywność;
 • będą umieli wykorzystać wybrane narzędzia do budowania skutecznej komunikacji;
 • potrafią motywować uczniów do efektywnej współpracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. 4K wśród kompetencji kluczowych – ich rola i znaczenie w edukacji i na rynku pracy.
 2. Koncepcja 4K czyli rozwój najmniej skomputeryzowanych umiejętności.
 3. Krytyczne myślenie – zdolności, które umożliwiają rozwiązywanie problemów.
 4. Kreatywność – umiejętności sprzyjające poszukiwaniu nowych rozwiązań.
 5. Skuteczna komunikacja – przykładowe techniki i metody .
 6. Kooperacja – postawy i wartości moralne źródłem efektywnej współpracy.
 7. W jaki sposób wspierać rozwój czterech kompetencji podczas pracy z uczniami? – na wybranych przykładach.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół, specjaliści, wychowawcy, nauczyciele

WARUNKI SZKOLENIA:

Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń