Jak tworzyć wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia oraz IPET zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

W związku z wdrażaniem od wielu lat modelu edukacji włączającej coraz więcej uczniów objętych kształceniem specjalnym uczęszcza do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych i integracyjnych. Dyrekcja, nauczyciele i specjaliści w przedszkolu, szkole mają wiele zadań związanych z realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego tych uczniów. Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym nakłada obowiązek opracowania WOPFU i IPET-u.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną wytyczne do tworzenia WOPFU i IPET-u zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego oraz praktyczne uwagi do pracy z uczniami objętymi kształceniem specjalnym.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  • uczestnik wie w jaki sposób dokonać diagnozy potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci, uczniów
  • wie, jak opracować WOPFU i IPET, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
  • potrafi realizować zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego w swojej bieżącej pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Aktualne przepisy prawa oświatowego dotyczące kształcenia specjalnego dzieci, uczniów w przedszkolu, szkole.
  2. Diagnoza potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci, uczniów objętych kształceniem specjalnym– metody, przykładowe narzędzia.
  3. Opracowanie WOPFU i IPET zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego – praktyczne wskazówki, przykładowe formularze.
  4. Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz praktyczne uwagi do pracy z dziećmi, uczniami objętymi kształceniem specjalnym.
  5. Dokumentowanie pracy z dzieckiem, uczniem objętym kształceniem specjalnym.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele przedszkoli, szkół, specjaliści, nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny (240 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.