Jak pracować z „uczniem z dysleksją” - co powinien wiedzieć nauczyciel?

„Wystarczy, że dana jest nam szansa, byśmy mogli stać się, kim chcemy”.
(Jose Ortega y Gasset)

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Pod koniec XX wieku podczas Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy poddano analizie sytuacje w oświacie. Zastanawiano się nad kierunkami jej rozwoju i ustalono, że:

„Ze względów praktycznych systemy edukacji muszą być tworzone w taki sposób, aby zapewnić kształcenie dostosowane do większości dzieci i młodzieży, zawsze jednak będą istnieć grupy, które mają specjalne potrzeby i dla których trzeba wprowadzać specjalne rozwiązania.”

Wśród nich znajdują się uczniowie o specyficznych trudnościach w uczeniu się, tzn. tacy, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania, czyli tzw. „uczniowie z dysleksją”

By pracować z każdym uczniem, również tym z „dysleksją”, nauczyciel powinien dostosować proces nauczania do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych.

Jak tego dokonać, by podejmowane działania były skuteczne?
Na to właśnie pytanie odpowiemy podczas spotkania.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele szkolenia – nauczyciele:

 1. dowiedzą się, jak rozpoznawać trudności uczniów,
 2. dowiedzą, jak funkcjonują uczniowie o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 3. potrafią wdrażać zalecenia zawarte w opinii,
 4. potrafią w bieżącej pracy z uczniem udzielić mu skutecznej pomocy,
 5. potrafią przygotować dla uczniów dostosowania na poszczególne oceny,
 6. dowiedzą się, jak oceniać uczniów z dysleksją, by motywować ich do nauki.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. „Specyficzne trudności w uczeniu się” – ich miejsce wśród specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
 2. Funkcjonowanie ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 3. Obszary trudności edukacyjnych na różnych zajęciach.
 4. Jak czytać opinię i wdrażać zalecenia podczas zajęć lekcyjnych?
 5. Planowanie wsparcia dla ucznia z dys… na różnych przedmiotach.
 6. Jak oceniać uczniów o specyficznych trudnościach, by wspierać ich rozwój?

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół i placówek

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.