Jak pracować z dziećmi i młodzieżą zagrożoną i niedostosowaną społecznie?

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

     Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym, sprawiający trudności wychowawcze to dla każdego nauczyciela i specjalisty olbrzymie wyzwanie. W pierwszym kontakcie może pojawić się stres, frustracja, lęk. Jest to normalne, ludzkie, wpisane w pracę każdego pedagoga. Wymaga jednak doskonalenia warsztatu pracy, własnych kompetencji wychowawczych, które pozwolą właściwie pokierować procesem rozwoju młodego człowieka poprzez tworzenie odpowiednich sytuacji edukacyjno- wychowawczych na lekcjach i innych zajęciach. Umożliwią wyzwalanie zasobów, mocnych stron uczniów, stwarzanie uczniom okazji do uczenia się, pracy nad sobą, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz niedostosowaniu społecznemu.

     Podczas szkolenia poszerzą państwo kompetencje, wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoznawania przejawów zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz pracy z uczniem posiadającym już diagnozę  w tym zakresie. Wiedzieć będą Państwo jakie metody i sposoby można wykorzystać w bieżącej pracy na zajęciach edukacyjnych oraz na zajęciach specjalistycznych. Podane zostaną przykładowe programy, scenariusze zajęć, metody                      i praktyczne wskazówki.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Po szkoleniu uczestnicy:

  • utrwalą wiedze na temat tego, czym jest niedostosowanie społeczne oraz na czym polega zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
  • dowiedzą się, jakie są charakterystyczne przejawy zagrożenia niedostosowaniem społecznym i jak funkcjonują uczniowie z takim rozpoznaniem,
  • wzbogacą warsztat pracy o metody i sposoby pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Charakterystyka funkcjonowania ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym.
  2. Przejawy niedostosowania społecznego.
  3. Aspekty prawne związane z pracą z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.
  4. Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
  5. Metody i sposoby pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.
  6. Dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
  7. Przykładowe programy, scenariusze, literatura, linki przydatne w codziennej pracy z uczniami zagrożonymi społecznie.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, wychowawców, specjalistów szkół

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online odpowiedzi na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.