Edukacja prozdrowotna w szkole - kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Proponowana tematyka szkolenia jest realizacją jednego z priorytetów polityki oświatowej państwa, obowiązujących w roku szkolnym 2024/2025.
Promocja zdrowia rozumiana jest  jako tworzenie warunków ułatwiających  i zachęcających do prozdrowotnego stylu życia. Działania z zakresu promocji zdrowia mają na celu zwiększanie kontroli nad swoim zdrowiem. Obok profilaktyki jest jednym z podstawowych elementów zdrowia publicznego.
Edukacja zdrowotna jest procesem, w którym uczniowie uczą się jak dbać o własne zdrowie. Obejmuje propagowanie prozdrowotnych przekonań i postaw, i ukierunkowana jest na czynniki mające największy wpływ na nasze zdrowie. Do tych czynników możemy zaliczyć np.: palenie tytoniu, brak lub mała aktywność fizyczna, niewłaściwa dieta, w tym nadmierne spożycie soli.
Obok dostarczania wiedzy z zakresu zdrowia niezbędne są działania ułatwiające podejmowanie prozdrowotnych decyzji. Do takich działań należą między innymi:

 1. zakaz palenia w miejscach publicznych;
 2. propagowanie mody na niepalenie;
 3. tworzenie ścieżek „zdrowia”

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną, systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. przybliżenie uczestnikom szkolenia problematyki edukacji zdrowotnej;
 2. wskazanie na pozytywny aspekt zdrowego stylu życia w wymiarze osobistym i społecznym;
 3. przybliżenie sposobów kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych wśród uczniów.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Edukacja prozdrowotna – podstawowe uwarunkowania.
 2. Edukacja prozdrowotna w przepisach prawa oświatowego.
 3. Zadania nauczycieli, w tym wychowawcy klasy, w aspekcie krzewienia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
 4. Szkoła promująca zdrowie – cele i zadania.
 5. Współpraca szkoły z organizacjami promującymi zdrowie.
 6. Projekty w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli i przewodniczących zespołów, dyrektorów szkól i placówek.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online zapytania na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.