Edukacja obywatelska w wymiarze lokalnym i globalnym - kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

Proponowana tematyka szkolenia jest realizacją jednego z priorytetów polityki oświatowej państwa, obowiązujących w roku szkolnym 2024/2025.
Edukacja obywatelska, rozumiana również jako edukacja dla demokracji, stanowi jedno z istotniejszych wyzwań współczesności. Niejednoznacznie definiowana, wielorako interpretowana, uwikłana w rozmaite konteksty światopoglądowe, jest sposobem na budowę społeczeństwa obywatelskiego.
Obecna sytuacja geopolityczna, przynosząca nowe wyzwania i nowe trudności, powinna tylko wzmagać wysiłki na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa rozumiejącego swoją odpowiedzialność za kształt współczesnego świata, zarówno w wymiarze lokalnym jak i globalnym.
Doskonałym miejscem kształtowanie postaw społecznych jest przede wszystkim szkoła, ale też przedszkole.
Dobrej jakości edukacja obywatelska daje młodym ludziom wiarę we własne siły i poczucie sprawczości, uczy wyznaczania sobie celów, ich realizacji we współpracy z innymi, prowokuje do zaangażowania się w sprawy współczesnego świata, pozwala na ekspresję swoich umiejętności w środowisku lokalnym.
Podczas szkolenia będzie możliwość zadawania pytań i poszerzenia tematu.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele:

  1. przybliżenie uczestnikom szkolenia problematyki edukacji obywatelskiej;
  2. wskazanie na pozytywny aspekt funkcjonowania uczniów w środowisku lokalnym oraz wymiarze osobistym;
  3. przybliżenie sposobów kształtowania postaw obywatelskich wśród uczniów.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Edukacja obywatelska – podstawowe uwarunkowania.
  2. Co to jest obywatelstwo?
  3. Obywatelstwo w wymiarze lokalnym i globalnym.
  4. Patriotyzm w obecnym czasie.
  5. Rola u zadania nauczyciela w kształtowaniu świadomości obywatelskiej młodego pokolenia.
  6. Etyczny wymiar pracy nauczyciela w kontekście kształtowania kompetencji społecznych uczniów.
  7. Kompetencje społeczne – rozwój kompetencji społecznych.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli i przewodniczących zespołów, dyrektorów szkól i  placówek. 

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Liczba uczestników oraz płatności do ustalenia ze specjalistą ds. szkoleń

INFORMACJE DODATKOWE:

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, materiały w wersji elektronicznej.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs, w wersji online zapytania na czacie.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.