Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę w polskim systemie edukacji znalazły się ukraińskie dzieci. Zaledwie 10 proc. tej grupy uczy się w oddziałach przygotowawczych. Oznacza to, że zdecydowana większość została włączona do klas już istniejących i razem z polskimi uczniami powinna realizować polską podstawę programową.

Niestety brak znajomości języka polskiego, w którym odbywa się w zasadzie 100% edukacji przedmiotowej (dotyczy to przecież nie tylko lekcji języka polskiego, ale także geografii, fizyki, itp.) jest poważnym problemem, który dotyka: ukraińskich uczniów, polskich uczniów oraz nauczycieli.

To właśnie nauczyciele i szkolni specjaliści muszą zadbać o takie środki i pomoce dydaktyczne, które pozwolą pracować z grupą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w formule dzielenia wspólnego pola uwagi – jest to bardzo wymagające zadanie. Pomocne w tej sytuacji może okazać się przygotowywanie dla uczniów ukraińskich tekstów łatwych do czytania (ETR – easy to read).

W hierarchii celów działania w sytuacji kryzysowej jako priorytet powinno być traktowane zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa, przynależności, emocjonalnej równowagi, a dopiero potem realizowanie celów nauczania. Tej równowagi potrzebują również polscy uczniowie.

Należy również zwrócić uwagę na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów pochodzących z Ukrainy, które mają podwójny charakter. Chodzi tu o doświadczenie migracji i trudności emocjonalno-społecznych, w tym radzenie sobie z traumą, a także o trudności takie, jak np. dysleksja, deficyty uwagi, niepełnosprawności.

Należy zatem doskonalić kompetencje polskich nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi
z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, bo nie wiemy jaka część uchodźców zostanie na stałe w Polsce, a ich dzieci będą kontynuowały naukę w polskich szkołach.

Trzeba tu przede wszystkim podkreślić znaczenie takich kompetencji, jak:

 • dydaktyczno-metodyczne,
 • psychologiczno-pedagogiczne,
 • diagnostyczne,
 • komunikacyjne,
 • kontrolne i ewaluacyjne,
 • planistyczne i projektowe,
 • autoedukacyjne.

Należy więc przygotować się do pracy w klasach międzykulturowych.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

Cele szkolenia – nauczyciele:

 • dowiedzą się, jak wspierać uczniów ukraińskich, by przywrócić im poczucie bezpieczeństwa;
 • poznają różne sposoby pomocy ukraińskim uczniom w procesie akulturacji;
 • poznają proste narzędzia diagnozy umiejętności językowych ucznia cudzoziemskiego;
 • dowiedzą się, jak pracować z uczniami w oddziałach klasowych;
 • będą umieli rozwijać sprawności językowe uczniów;
 • potrafią dostosować wymagania do potrzeb i możliwości ucznia cudzoziemca;
 • poznają zasady oceniania uczniów.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Jak budować system wsparcia dla ucznia cudzoziemca? – psychologiczne bufory bezpieczeństwa.
 2. Co nauczyciel powinien wiedzieć o procesie akulturacji? – integracja ucznia cudzoziemskiego z zespołem klasowym.
 3. Diagnoza umiejętności ucznia cudzoziemskiego – przykładowe ćwiczenia, arkusze.
 4. Nauczanie języka polskiego jako drugiego – metod i form pracy podczas zajęć.
 5. Jak poprawiać błędy uczniów w procesie nauczania-uczenia się?
 6. Rozwijanie sprawności językowych ucznia cudzoziemca.
 7. Kryteria i narzędzia służące ocenianiu – informacja zwrotna.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Kurs online lub stacjonarnie.

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.