Dokumentacja nauczyciela szkoły w oparciu o aktualne przepisy prawa. Praktyczne rozwiązania.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Szkoła to instytucja mająca określone cele i zadania, pracująca w oparciu o konkretne przepisy prawne, podlegająca kontroli konkretnych organów państwowych. Pracę szkoły jako instytucji regulują akty prawne w postaci ustaw i rozporządzeń oraz dokumenty prawa wewnątrzszkolnego. Dotyczą one zarówno funkcjonowania szkoły, jak i pracy nauczycieli. Dlatego ważne jest, aby nauczyciele znali aktualne przepisy prawa i wiedzieli, jakiego rodzaju zapisy w nich występują oraz jaką dokumentację należy w oparciu o nie prowadzić.
   Podczas szkolenia zapoznamy radę pedagogiczną z nowymi, projektowanymi oraz obowiązującymi przepisami prawa. Przypomnimy i omówimy obowiązujące zadania i niezbędną dokumentację wynikająca z tych przepisów. Podamy przykładowe wzory dokumentów i omówimy procedury z nich wynikające. Szczególną uwagę zwrócimy na wszechstronny rozwój ucznia, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, obiektywność i rzetelność oraz przestrzeganie przepisów prawa wewnątrzszkolnego w ocenianiu uczniów. Zwrócimy uwagę na zadania wychowawcze wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego a także na prawidłowość w prowadzeniu dokumentacji.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

 1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego mające wpływ na tworzenie dokumentacji.
 2. Pozna niezbędną dokumentację pracy szkoły i wynikające z nich zadania do realizacji.
 3. Uczestnik będzie wiedział jaką dokumentację należy przygotować w związku z pracą zespołów nauczycielskich i zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Słuchacz uporządkuje swoją wiedzę na temat wymagań edukacyjnych i ich dostosowań zgodnie z przepisami prawa.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Krótkie omówienie niezbędnych dokumentów w pracy szkoły.
 2. Dokumentacja przebiegu nauczania w oparciu o aktualne przepisy prawa.
 3. Niezbędna dokumentacja nauczyciela przedmiotu, wychowawcy i specjalisty.
 4. Wymagania edukacyjne- dostosowanie wymagań.
 5. Zadania zespołów zadaniowych – dokumentowanie pracy.
 6. Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. Uczeń z orzeczeniem – wymagana dokumentacja.
 8. Program wychowawczo-profilaktyczny – zadania wychowawcy.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Kurs online lub stacjonarnie.

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor szkoły i wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.