Dokumentacja nauczyciela przedszkola w oparciu o aktualne przepisy prawa.

Scenariusz szkolenia

OPIS TEMATU:

   Przedszkole pracuje w oparciu o aktualne przepisy prawne, realizuje określone cele i zadania, podlega kontroli konkretnych organów nadzoru.
   Wpływ na tworzenie dokumentów w przedszkolu mają akty prawne w postaci ustaw i rozporządzeń oraz rozwiązania wewnętrzne w placówce. Dotyczą one zarówno funkcjonowania przedszkola, bezpieczeństwa dzieci, jak i pracy nauczycieli. Dlatego ważne jest, aby nauczyciele znali aktualne przepisy prawa i wiedzieli, jakiego rodzaju zapisy w nich występują oraz jaką dokumentację należy w oparciu o nie prowadzić.
   Podczas szkolenia zapoznamy radę pedagogiczną z nowymi, projektowanymi oraz obowiązującymi przepisami prawa. Przypomnimy i omówimy obowiązujące zadania i niezbędną dokumentację wynikająca z tych przepisów. Podamy przykładowe wzory dokumentów i omówimy procedury z nich wynikające. Szczególną uwagę zwrócimy na wszechstronny rozwój dziecka, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, systematyczność i rzetelność w pracy z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Przypomnimy o dokumentowaniu pracy zespołów nauczycielskich a także na prawidłowość w prowadzeniu dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki.

EFEKTY /CELE /SZKOLENIA:

  1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego mające wpływ na tworzenie dokumentacji.
  2. Pozna niezbędną dokumentację pracy przedszkola i wynikające z nich zadania do realizacji.
  3. Uczestnik będzie wiedział jaką dokumentację należy przygotować w związku z pracą zespołów nauczycielskich i zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  4. Słuchacz uporządkuje swoją wiedzę na temat niezbędnych zmian w dokumentacji przedszkola.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Krótkie omówienie niezbędnych dokumentów pracy przedszkola.
  2. Dokumentacja przebiegu nauczania, wychowania i opieki.
  3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – niezbędna dokumentacja.
  4. Uczeń z orzeczeniem – wymagana dokumentacja.
  5. Praca zespołowa nauczycieli – plany pracy, analizy, zestawienia.

ADRESACI SZKOLENIA:

Dyrektorzy oraz nauczyciele przedszkola.

WARUNKI SZKOLENIA:

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne (180 minut)
Kurs online lub stacjonarnie.

INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor przedszkola i wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Istnieje możliwość konsultacji podczas szkolenia z prowadzącym kurs.
Po szkoleniu wszyscy uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacji, w celu podsumowania efektywności kursu.